* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
Начало В БългарияГражданското общество

Икономически и социален съвет на Репбулика България
(Икономически и социален съвет)

Икономическият и социален съвет е създаден със специален закон (Закон за Икономическия и социален съвет, ДВ бр. 41/2001 г., изменен - ДВ бр. 120/2002 г.; изменен и допълнен ДВ бр. 20/2003 г.) като консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие. Съветът е юридическо лице на бюджетна издръжка, което осъществява дейността си на основата на принципите на независимост, сътрудничество и  взаимодействие с държавните органи. Той има за цел да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономическия живот, като утвърждава принципите на правовата демократична и социална държава; да служи като постоянна институционална форма на социалния диалог и консултациите по икономическата и социалната политика между правителството и структурите на гражданското общество; да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите групи, на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по отношение на актове на законодателната и изпълнителната власт, които засягат техните интереси.

 

Съветът разработва и приема становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социалното развитие; становища по актове на Народното събрание относно икономическото и социалното развитие; становища по стратегически проблеми на икономическата и социалната политика; годишни меморандуми за икономическото и социалното развитие на страната; анализи по проблемите на икономическата и социалната политика, включени в годишния му план за работа.

 

Съветът се състои от председател и 36 членове, разпределени в три групи. В третата група, която се състои от 12 членове, има и един представител на организациите на жените. На 10 декември 2005 г. изтече мандатът на Сдружение "Обществен женски парламент – 21 век" и в момента те се представляват от Демократичен съюз на жените.

 

Към съвета се създават постоянни и временно действащи комисии. С разработването на проекти на становища и анализи, свързани с въпросите на демографската и семейната политики, общественото здравеопазване, образованието, равните възможности и равното третиране на половете, малцинствата, социалното изключване и неравнопоставените групи, социалните услуги, културата и др. е ангажирана Комисията по социална политика, която е една от петте постоянно действащи комисии в настоящия Икономически и социален съвет.

 

Адрес: София 1000, бул."Княгиня Мария Луиза" № 22, office@esc.bg; http://www.esc.bg


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Още по темата:
Гражданското общество
Неправителствени организации
Икономически и социален съвет на Репбулика България

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА