* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроекти

Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"

Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България. Социални, икономически и здравни последици от легализация на проституцията.
01-03-2006
Дискусията, чиято тема бе предложена и подготвена от Център за изследвания и политики за жените, се проведе на 27 февруари 2006 г. в Информационния център на Съвета на Европа в рамките на дискусионните срещи на БЪЛГАРСКА КОАЛИЦИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПО...
още

Проекти 2016 г.

Проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността"
01-08-2016
ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА Е да допринесе за усъвършенстване на прилагането на политиките за равнопоставеност на половете в столицата чрез пилотна инициатива, взаимствана от опита на държавите членки на ЕС, за създаване на форум на НПО, ангажирани с проблемите на р...
още

Проект CARVE - Компаниите срещу насилието, основано на пола
01-04-2015
ЗАЩО БИЗНЕСЪТ Е ЗАСЕГНАТ И ТРЯБВА ДА УЧАСТВА? Насилието, основано на пола (в голямата си част насилие над жени), е социален проблем, който засяга цялото общество. Бизнесът не прави изключение, защото насилието засяга професионалния живот, производително...
още

Проект "CSO Wins: Изграждане на капацитет в южния средиземноморския регион за отворен диалог в обществото и мониторинг на политиките за жените "
12-12-2016
В рамките на проекта Център за изследвания и политики за жените ще партнира с Hiwar Center for Youth and Women's Empowerment, Палестина, който ще проведе кампания за насърчаване участието на жените в политиката и избирателния процес на местно ниво. ...
още

Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"

Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция
20-05-2004
Целта на проекта е да се насърчи активното гражданското участие в процеса на присъединяване към ЕС в България и Турция. Предвижда се и създаването на двустранна мрежа на женски НПО в двете страни за съвместни инициативи в областта на равните възможности. ...
още

Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”

Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
02-08-2011
Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола" № 2009-1-DE2-GRU06-001820 6, финансиран по програма "Грюндтвиг", Партньрства за познание бе изпълняван от септември 2009 г. до юли 2011 г. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Чрез ...
още

Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”

Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
24-04-2007
През 2007 г. и 2008 г. в три български общини бяха осъществени първите стъпки по прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming) на местно ниво в България. Столична община и общините Велико Търново и Пловдив к...
още

Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"

Обучение за членовете на АДО
19-01-2006
ЦИПЖ поддържа традиционно добри връзки с местните власти и различни техни организации, като редовно инициира или участва в разнообразни дейности, насочени към повишаване осведомеността на общинските администрации и общинските съвети по въпросите на равноп...
още

Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки
13-04-2006
Център за изследвания и политики за жените стартира този съвместен проект, финансиран по подпрограма „Партньорства за познание” на програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия, който обхваща периода от 1 август 2005 г. до 31 юли 2006 г., с две пар...
още

Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"

Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции
05-04-2006
На 4 април 2006 г. в Столична община се проведе кръгла маса на тема: „Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции”, организирана от Фондация „Психологическа подкрепа” и Център за изследвания и политики за жени...
още

Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.

Семинар "Зависимите членове на семействата в ЕС:чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?"
02-11-2009
Конфедерацията на семейните организации в Европейския съюз (COFACE) организира съвместно с един от българските си членове - Фондация „Център за изследвания и политики за жените" - международен семинар на тема „ЗАВИСИМИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТ...
още

Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Дейности по проекта
16-05-2006
*Създаване на е-мейл група на партньорите, която да осигурява постоянен обмен и разпространение на информация както и вземането на решения, свързани с управлението на проекта; Е-мейл групата е дейност, която продължава през целия проект и осигурява посто...
още

Женското лице на успеха
14-09-2006
Много успели днес жени са били подкрепяни чрез менторските програми на „Топ център”, Братислава. Създаден през 2001 г. и воден от ентусиазма и идеите на президентката си Елвира Хадимова, „Топ център” бързо става част живота на много жени, които искат да с...
още

Проекти 2015 г.

Проект "Национална кампания Да бъдеш баща"
22-09-2014
Национална кампания "Да бъдеш баща" насърчава активното участие на мъжете в живота на детето и семейството с цел създаване на семейна среда без насилие, благоприятстваща пълноценното детското развитие. Проектът подкрепя активното и ефективно „бащин...
още

Проект "Овластяване на полагащите дългосрочна грижа в семейството" (С грижа за грижа)
03-12-2014
ЗАЩО? Неформалната дългосрочна грижа за недееспособни възрастни или хора с увреждания в семейна среда затруднява, а често прави невъзможно съчетаването на професионалния и семейния живот, води до влошено здраве и социална изолация на онзи, който я пол...
още

Проект "Внимание! Наблюдение в сянка !"
06-01-2015
От 15 октомври 2014 година "Център за изследвания и политики за жените" съвместно с Женската асоциация за изследвания и комуникации "Летящата метла" (Турция) и "Европейският изследователски център към Университета в Анкара", започнаха изпълнението на 14 ...
още

Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"

Участие на жените в местните власти – обучение на жени, кандидатки в избори
29-12-2007
През май и юни 2007 г. екипът на ЦИПЖ проведе предварителни консултации с женските съюзи на основните политически партии, в резултат, на които установи, че не са предвидени специализирани обучения от партиите, с цел включване на повече жени в кандидатскит...
още

Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения

Кръгла маса "Участието на жените в политиката и вземането на решения"
28-11-2005
В зала “Александър” на хотел “Радисън САС”, София, се състоя кръгла маса на тема: “Участието на жените в политиката и взимането на решения”, посветена на 10-годишнината от приемането на Пекинската декларация и платформа за действие за равнопоставеност на ...
още

Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"

Жени – Наука – Югоизточна Европа. Насърчаване на жените в науката в Югоизточна Европа в контекста на Европейската интеграция
27-01-2005
21 и 22 октомври 2004 г., София голям размер Целта на конференцията бе да улесни обмяната на добри практики в осъществяването на национални инициативи, на програми и политики за положението на жените учени, както и да ускори интеграцията на страните к...
още

Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ

Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
17-03-2008
През 2006 г. Центърът за изследвания и политики за жените, бе поканен да участва със свои лектори в поредица семинари в рамките на проект "Насърчаване участието на жените в политическия живот на България", който се реализира от Либералния политологичен ин...
още
  123  


Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА