* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиЗастъпничество и лобиранеСтановища

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване по отношение на отпуските и обезщетенията за отглеждане на дете и споделената родителска грижа
(ЦИПЖ)
Становище ЦИПЖ

Изх. № 64/ 07.06. 2006 г.

Относно:        Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване

Вносители : Христина Христова и Милен Велчев

Във връзка с покана за участие в дискусия на тема „ Справедливи и променливи условия за майчинството", организирана от вносителите на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване - Христина Христова и Милен Велчев /ПГ на НДСВ/ екипът на Фондация „Център за изследвания и политики за жените" изразява следното становище:

І. Предложение по § 1. от проекта на ЗИД за изменение и допълнение на КСО: Наименованието на новия фонд да бъде „Отглеждане на дете" или „Родителство".

Мотиви: Отделянето на фонд „Майчинство" от фонд „ Общо заболяване" е добра идея, но по отношение на наименованието на Фонда, смятаме, че би било по-подходящо той да се нарича фонд „Отглеждане на дете" или фонд „Родителство", тъй като по наше мнение е препоръчително и двамата родители да бъдат насърчавани да поемат тази отговорност и да участват пълноценно в отглеждането на децата си.

ІІ. Предложение по § 10 от проекта на ЗИД : Размерът на обезщетението през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на една година, съгласно новата разпоредба на чл. 53 (1) на законопроекта да се определи в размер на 90 % от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход върху които са внесени осигурителните вноски за периода от шест календарни месеца назад, а не в размер на 90 % от среднодневното възнаграждение или осигурителния доход, определени по чл. 41 и чл. 49.

Мотиви: Съгласно предложението за изменение на  чл. 53 (1) обезщетението е в размер на 90 на сто от среднодневното възнаграждение или осигурителния доход по чл. 41 и чл. 49, а чл. 41 съдържа две хипотези за определяне на дневното парично обезщетение:

            1. За временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто,

2. А за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени осигурителните вноски за периода от шест календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.

В тази си редакция новата разпоредба не е ясна по отношение на механизма за формиране на обезщетението. Тя не е достатъчно стимулираща, поради факта, че размерът на обезщетението далеч не е толкова голям, колкото изглежда.

ІІІ. Предложение за изменение: Да отпадне максимумът на сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения по чл. 53,  която в по настоящем не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Мотиви: По този начин лицата, които получават възнаграждения, надвишаващи осигурителния максимум ще получат справедлива възможност за обезщетяване по време на платения отпуск за отглеждане на дете до 1 година.

ІV. Предложение за изменение:

Сегашната алинея втора на чл.53 да се измени, така че да се запази възможността допълнителният платен отпуск за отглеждане на малко дете да може да се ползва вместо майката (осиновителката) и от бащата (осиновителя)  или от лицето, което е поело отглеждането на детето, като се предвиди правото на изплащане на месечно парично обезщетение за това лице, в размера, предвиден за майките по новата алинея втора, а не в размер, определен по Закона за бюджета на ДОО.

Мотиви: Предложението за промяна на чл. 53 на КСО в този си вид касае само майките. Единствено за тях е предвидена възможност да получават по-голямо от досегашното обезщетение за отглеждане на дете до 1 година. Това означава, че бащите не се стимулират да вземат отпуск за отглеждане на децата си до 1 година при същите условия, както и майките. В тази връзка смятаме, че условията и обезщетенията за първата и втората година от отглеждането на дете трябва да са напълно еднакви както за единия родител, така и за другия родител. В противен случай сме изправени пред дискриминационен подход по признак пол още при законодателното уреждане на материята.

V. Предложение за изменение: Предлагаме изменение на чл. 54 от КСО, както и чл. 164 (5) от Кодекса на труда и въвеждане на право на обезщетение и на двамата родители, а не само на майката в случаите, когато не се ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване.

Мотиви: Сегашната разпоредбата не отговаря на съвременните семейни отношения и политиката за стимулиране на отговорно и споделено родителство. Смятаме, че не е оправдано нито от гледна точка на справедливостта, нито от гледна точка на логиката в хипотезата, в която бащата ползва отпуск за отглеждане на дете и по някаква причина го прекъсне, майката да получи обезщетението по чл. 54. Логично е родителят, който ползва отпускът, да получава и обезщетението.

VІ. Предложение: Законопроектът да бъде съгласуван с Комисията за защита срещу дискриминацията съгласно чл. 47, т. 8 от Закона  за защита срещу дискриминацията, съгласно който Комисията дава становища по проекти на нормативни актове за съответствието им със законодателството за предотвратяване на дискриминацията, както и препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълнение на нормативни актове;

Препоръки за поправки на технически грешки:

В § 2. - Разделянето на фонда следва да се отрази и в чл. 20 (2), т. 1

В § 12, т. 2 следва след думите „бременност и раждане" да се добави „и/" пред „или" .

 

 

 

 

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Застъпничество и лобиране
Становища
Призиви
Срещи
Съдържание
Становище ЦИПЖ
Дискусията в отговор на протест на настоящи и бъдещи майки
Представяне на законопроекта за изменение на КСО

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА