* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаМеждународни инструменти по правата на човекаВ системата на ООНМеждународна харта за правата на човека

Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, 1989 г.
(Източник: Български хелзинкски комитет)

Приет с резолюция 44/128 на ОС на ООН от 15.12.1989 г.

Издаден в Сборник от международни документи, 1992 г.

 

Държавите, страни по този Протокол,

 

Убедени, че отмяната на смъртното наказание ще допринесе за извисяването на човешкото достойнство и за по-нататъшното развитие на правата на човека,

 

Припомняйки член 3 на Всеобщата декларация за правата на човека, приета на 10 декември 1948 година, и член 6 на Международния пакт за граждански и политически права, приет на 16 декември 1966 година,

 

Подчертавайки, че в член 6 на Международния пакт за граждански и политически права се говори за отмяната на смъртното наказание по начин, силно подчертаващ желателността на тази отмяна,

 

Убедени, че всички мерки за отмяна на смъртното наказание следва да бъдат считани за прогрес в осъществяването на правото на живот,

 

Изпълнени с желание да поемат чрез този документ международно задължение за отмяна на смъртното наказание,

 

Се споразумяха за следното:

 

Член 1

1. Никое лице, попадащо под юрисдикцията на някоя от държавите-страни по настоящия Факултативен протокол, няма да бъде екзекутирано.

2. Всяка държава-страна по този Протокол, ще предприеме всички необходими стъпки за отмяна на смъртното наказание в рамките на своята юрисдикция.

 

Член 2

1. По настоящия Протокол не могат да се правят резерви освен такива, които са направени при ратификацията му или при присъединяването към него и които допускат прилагането на смъртното наказание по време на война като присъда за най-сериозни престъпления от военен характер.

2. Държавата-страна по този Протокол, която прави такава резерва, е длъжна при ратификацията или присъединяването си да съобщи на Генералния секретар на Организацията на обединените нации текста на съответните разпоредби от своето национално законодателство, приложими по време на война.

3. Държавата-страна по този Протокол, която е направила такава резерва, е длъжна да съобщи на Генералния секретар на Организацията на обединените нации за всяко начало или край на състояние на война, отнасящо се до нейната територия.

 

Член 3

Държавите, страни по този Протокол, са длъжни да включват в докладите си до Комитета по правата на човека в съответствие с член 40 на Пакта информация относно мерките, които те са взели за осъществяването на настоящия Протокол.

 

Член 4

По отношение на държавите, страни по Пакта, направили декларации в съответствие с член 41 от него, пълномощията на Комитета по правата на човека да получава и разглежда съобщения, в които една от държавите, страни по Пакта твърди, че друга държава, страна по Пакта, не изпълнява задълженията си по него, обхващат и разпоредбите на настоящия Протокол освен ако заинтересованата държава не е направила декларация за противното при ратификацията или присъединяването си.

 

Член 5

По отношение на държавите-страни по Факултативния протокол към Международния пакт за граждански и политически права, приет на 16 декември 1966 г., пълномощията на Комитета по правата на човека да получава и разглежда съобщения от частни лица, попадащи под неговата юрисдикция, обхващат и разпоредбите на настоящия Протокол освен ако заинтересованата страна не е направила декларация за противното при ратификацията или присъединяването си.

 

Член 6

1. Разпоредбите на настоящия Протокол се прилагат като допълнителни разпоредби на Пакта.

2. Без ущърб за възможността от резерви в съответствие с член 2 на настоящия Протокол, правото, гарантирано с член 1, алинея 1 на този Протокол, не подлежи на никаква отмяна в съответствие с член 4 на Пакта.

 

Член 7

1. Този Протокол е открит за подписване от всяка държава, подписала Пакта.

2. Този Протокол подлежи на ратификация от всяка държава, която е ратифицирала или се е присъединила към Пакта. Ратификационните документи се депозират при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

3. Този Протокол е открит за присъединяване от всяка държава, която е ратифицирала или се е присъединила към Пакта.

4. Присъединяването се осъществява чрез депозиране на документ за присъединяване при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

5. Генералният секретар на Организацията на обединените нации ще уведомява всички държави, които са подписали или са се присъединили към този Протокол, за депозирането на всеки документ за ратификация или присъединяване.

 

Член 8

1. Този Протокол ще влезе в сила три месеца след датата на депозиране при Генералния секретар на Организацията на обединените нации на десетия документ за ратификация или присъединяване.

2. По отношение на всяка държава, която е ратифицирала или се е присъединила към този Протокол след депозиране на десетия документ за ратификация или присъединяване, този Протокол ще влезе в сила след три месеца, считано от датата на депозирането от тази държава на документа й за ратификация или присъединяване.

 

Член 9

Разпоредбите на този Протокол ще се прилагат спрямо всички части на федералните държави без каквито и да са ограничения и изключения.

 

Член 10

Генералният секретар на Организацията на обединените нации ще уведомява всички държави, посочени в член 48, алинея 1 от Пакта, за следното:

а) резерви, съобщения и нотификации съгласно член 2 на този Протокол;

б) декларации съгласно член 4 и 5;

в) подписи, ратификации и присъединявания съгласно член 7;

г) датата на влизане в сила на този Протокол съгласно член 8.

 

Член 11

1. Този Протокол, чиито арабски, китайски, английски, френски, руски и испански текстове са еднакво автентични, ще бъде депозиран в архива на Организацията на обединените нации.

2. Генералният секретар на Организацията на Обединените Нации ще предаде заверени копия на този Протокол на всички държави, посочени в член 48 от Пакта.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
В системата на ООН
Всеобща декларация за правата на човека, 1948 г.
Международна харта за правата на човека
Предотвратяване на дискриминацията
Права на жените
Робство, крепостничество, принудителен труд и подобни институции и практики
Брак, семейство и юношество
Конвенции на Международната организация на труда
Правителствени доклади
Още по темата:
Международна харта за правата на човека
Международен пакт за граждански и политически права, 1960 г.
Факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, 1966

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА