* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”

Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
3Р проучвания

На семинарите участниците се запознаха с метода 3Р и развиха умения за успешното му прилагане в собствената си работа като идентифицират съществуващи проблеми, свързани с пола, събират подходящи данни по пол, анализират моделите за разпределяне по пол на ресурсите и участието в местното управление както и подготвянето на планове за действие за премахване на неравенствата.

В България бяха проведени седем микропроучвания от перспективата на пола в различни области като спорт и образование, образователен и възпитателен процес в детските градини, услуги за пенсионерите и хората с увреждания, сигурност на градската среда и подобряване на туристическите услуги, анализ на проектни предложения.

Проучванията са насочени главно към установяване доколко мъжете и жените, момичетата и момчетата имат равен достъп и равни възможности при използването на общинските ресурси, както и какви са съществуващите или потенциалните рискове, пречки и заплахи.

По-долу са представени кратки анотации и пълните текстове на всички изследвания, проведени в България през периода март-октомври 2007 г.

Всички проучвания: brochure_3R_final.pdf (823.29 Kb)

Наименование:

Равни възможности за достъп на мъжете и жените до общинските клубове на пенсионера и инвалида на територията на град София.

Пълен текст:3R_clubs_BG.pdf (250.16 Kb)
Анотация:

На територията на град София има 9 общински клуба на инвалида и пенсионера, които се ползват от хора, членуващи в съответни дружества към клуба или по индивидуална заявка за посещение. Основната цел на заниманията е осъществяване на социални контакти. Дейностите се организират от дружествата към съответния клуб и са главно игра на шах, табла, карти, както и беседи, екскурзии, концерти, походи. На практика обаче, членуващите в дружествата към клубовете са много по-малко от реално посещаващите ги и участващи в дейности мъже и жени. Освен това се наблюдава ярко изразено разделяне по пол при избора на дадена дейност и така се оформят големи групи жени и мъже с различни интереси.

Целта на проучването е да установи дали мъжете и жените имат равен достъп и равни възможности за ползване на общинските клубовете и осъществяване на предпочитаните от тях дейности.

Екип:

Маргарита Пеева, главен експерт в Дирекция "Социални дейности", Столична община, тел. 02/822 6144, e-mail: mpeeva@sofia.bg

Наименование:

Спортните съоръжения в училище - подходящи за момичета и момчета

Пълен текст:3R_sport_BG.pdf (190.75 Kb)
Анотация

Идентифицираният проблем е недостатъчното участие на учениците, и особено на момичетата, в извънкласни спортни дейности, практикувани в училищната спортна база, което влияе негативно върху тяхното здраве и физическо развитие. Обичайно причините се обясняват с незадоволителното състояние на спортната база и липсата на условия за практикуване на разнообразни спортове. Естествено обаче идва въпросът защо това се отразява по-негативно на момичетата, отколкото на момчетата?

Проучването анализира данни за едно репрезентативно училище в София като се фокусира върху използването на спортните съоръжения от ученици от различни възрастови групи и общото състояние на спортната база. Целта е да се установи основните тенденции относно участието на учениците в спортните дейности от перспективата на пола и да се направят препоръки.

Екип:

Дирекция „Спорт и превенция на зависимости", Столична община: Ирена Димитрова - директор, Павел Иванов - главен експерт; Чавдар Велинов - старши експерт; за контакти:  02/9810649, bowlingfest@abv.bg

Наименование:

Нагласи на студентите жени и мъже да провеждат преддипломен стаж в детските градини  

Пълен текст:3R_kindergartens_BG.pdf (248.62 Kb)
Анотация:

Традиционно в детската градина децата имат възможност да наблюдават поведенчески и ролеви модел, характерен  само за женския пол. Стереотипите за избор на женска и мъжка професия определят преподавателски състав, състоящ се от почти 100% жени. Поради ниското заплащане и имидж на професията в обществото, тя не е атрактивна дори за току-що завършилите студенти, а особено за тези с разнообразна квалификация като чужди езици, изкуства или психология.

Общинските детски градини предлагат ограничен брой допълнителни занимания за децата като музика, изкуства и английски език, към които се проявява голям интерес от родителите. Понастоящем външни преподаватели по езици и изкуства отговорят на това търсене и услугите им  се заплащат допълнително от родителите. От друга страна, всички студенти от педагогически специалности преминават през последната година от обучението си задължителен педагогически стаж.

Бяха проведени три паралелни проучвания - две в София и едно в Пловдив - сред студенти от различни специалности в четири висши учебни заведения, с които се изследваха нагласите на студентите мъже и жени относно: (i) интереса им към работа с възрастовата група 3-5 години; (ii) желанието да проведат стажа си в детска градина; и (iii) ) интерес към разработване на тема за дипломна (курсова) работа, свързана с изследване на поведението на децата в детската градина.

Екип:

(1) Диана Ванева, главен експерт в дирекция „Международно сътрудничество и европейска интеграция", Община Пловдив; тел.: 032/ 656527, e-mail: euro@plovdiv.bg;

(2) Маргарита Пеева, главен експерт в дирекция "Социални дейности", Столична община, тел. 02/822 6144, e-mail: mpeeva@sofia.bg, Доброслав Илиев, младши експерт, дирекция „Социални дейности", Столична община, 02/9875367, e-mail: diliev@sofia.bg;

(3) Георги Стоименов, общински съветник, мандат 2003-2007 г., e-mail: geost10@hotmail.com

Наименование:

Вандализмът над паметниците на културата - фактор за ограничаване достъпа на жените до обществени места

Пълен текст:3R_graffiti_BG.pdf (264.31 Kb)
Анотация:

В последните години вандалските прояви и особено рисуването на графити по паметниците на културата беше идентифициран като проблем както за местните власти, така и за полицията във Велико Търново - туристически град с 865 паметници на културата с национално значение. Вандалските прояви нанасят вреди върху паметниците, влияят негативно върху имиджа на града и създават чувството, че тези места биха могли да се възприемат като рискови от гражданите и туристите, тъй като събиращите се там младежки групи често имат асоциално поведение. Но как това поведение влияе върху мъжете и жените в града?. 

С проучването се изследва потенциалната недостъпност до местата с паметници във Велико Търново през тъмната част на денонощието за гражданите и туристите, и особено за жените, и да установи нивото на обществена нетърпимост към вандалското отношение към културните и исторически паметници на града.

Екип:

Община Велико Търново: Мина Илиева, главен секретар; Розалия Стефанова - директор на дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"; Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности, здравеопазване, младеж и спорт"; Мариян Маринов, началник отдел „Бюджет и финанси"; Иван Кръстев, главен специалист „Връзки с обществеността"; Борислав Апостолов, старши експерт „Проекти"; Жени Сапунджиева, общински съветник, мандат 2003-2007 г.

За контакти: 062/ 619 307, e-mail: pirvt@abv.bg

Наименование:

Извънкласни и извънучилищни дейности - необходимост за осмисляне свободното време на учениците и развитие на техните интереси и способности

Пълен текст:3R_programmes_BG.pdf (191.52 Kb)
Анотация:

Общината е основен доставчик на извънкласни и извънучилищни дейности в образователните институции. Необходимите средства за осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности в образователните институции, се осигуряват главно чрез програми за външно финансиране, по които кандидатстват училищата в партньорство с Общината. Но доколко тези програми са чувствителни към пола и как това рефлектира в проектните предложения при избора на дейности и при оценката на постигнатите резултати?

Проучването разглежда през призмата на пола изискванията по насоките за кандидатстване и проектите, по които Столична община е кандидатствала в партньорство с училища през 2007 г. по две програми на Министерство на образованието и науката. Целта на проучването бе да направи анализ от гледна точка на пола установи дали в изискванията е заложен принципа на равнопоставеност на половете и как те се прилагат чрез критериите да избор на извънкласни и извънучилищни дейности, както и да определи факторите/ресурсите за избора на дейностите.

Екип:

Ирена Димитрова - директор на дирекция „Спорт и превенция на зависимости", 02/ 9461412, irena13@abv.bg; направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости", Столична община

Резюметата на проучванията, проведени в Естония и Литва, ще бъдат публикувани на: http://www.cwsp.bg/  

 

Проектът Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините (2006-2007 г.) се финансира и изпълнява в рамките на Програмата на общността по Общата рамкова стратегия за равнопоставеност на половете (2001-2005 г.). Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено нейните автори. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в нея.

Проектът е осъществен с частичната подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество", Швейцария.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
За проекта
Партньори
Обучение
3Р проучвания
Посещение с учебна цел в Швеция
Кръгли маси
Международна конференция

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА