* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2004 г.Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"

Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция
(cwsp)
Втора фаза: Анкара, 22-25 октомври 2004 година

голям размер

Съвместният проект на Фондация “Център за изследвания и политики за жените”, София и Асоциация за подкрепа и обучение на жени, кандидатиращи се за изборни длъжности (KADER), Анкара, финансиран по програма “Гражданско партньорство за европейска интеграция” на Институт “Отворено общество”, София завърши със заключителна среща на български и турски женски НПО в Анкара на 23 октомври 2004 година.

 

Целта на съвместния българо-турски проект бе да се разработи програма на женски неправителствени организации в България и Турция за мониторинг и обучение по достиженията на правото на Европейския съюз (acquis) в областта на равните възможности, чрез която да се насърчава активното гражданското участие в процеса на присъединяване към Европейския съюз в България и Турция, както и да се създаде двустранна мрежа на женски неправителствени организации в двете страни за съвместни инициативи в областта на равните възможности.

 

На срещата българският екип запозна представителите на турски НПО с опита си от Програма “Равни възможности за жените и мъжете” на Институт “Отворено общество”, Ню Йорк и резултатите от проведения мониторинг на хармонизирането на българското законодателство към достиженията на правото на ЕС през 2002 и 2004 година. Бяха обсъдени идентифицираните на срещата в София проблемни области: изпълняват ли мониторинговите доклади своята цел да мониторират законодателния процес, изработването на политики и социалната динамика; как мониторинговите доклади измерват въздействието на законодателните разпоредби и дали те са насочени към дейността на правителството; какви са предимствата от предишния ни опит при използването на мониторинговите доклади за застъпничество; как да се повиши капацитета на женските организации, за да прилагат успешно политиките за равнопоставеност.

 

Освен методологическите указания за изготвянето на мониторингов доклад по отношение степента на хармонизиране на националното законодателство с достиженията на европейското право, двата екипа запознаха участниците в пилотния тренинг с подготвения сравнителен наръчник за състоянието на  равнопоставеността на половете, който съдържа опис на законовите разпоредби и институционалните механизми, както и данни за участието на жените в политическия и обществен живот в двете страни. Наръчникът бе изготвен в допълнение към поставените задачи по проекта, тъй като според двата екипа той може да бъде използван ефективно при обучението на неправителствените организации. Това практическо помагало може да се актуализира редовно и по този начин да дава ясна картина за състоянието на равнопоставеността в двете страни в момента.

 

След срещата с женски неправителствени организации журналисти от четири национални вестника интервюираха българските участници относно проекта и идеите им за бъдещото сътрудничество между български и турски женски организациии.

 

И двете организации отчитат като едно от най-сериозните постижения на проекта своето решение да се създаде Балканска мрежа на жените, която да служи като информационен пул на женските организации в региона и да предоставя информация за различни инициативи и възможности за сътрудничество. Меморандумът за разбирателство, с който ще се създаде официално тази мрежа, ще бъде подписан от Центъра за изследвания и политики за жените, турския партньор Асоциация “КА-ДЕР” и румънската организация Център за партньорство за равенство. Център за изследвания и политики за жените ще предостави на новосъздадената мрежа отделна страница за тази инициатива в своя уебсайт. Очаква се страницата да бъде готова до края на 2004 година. В мрежата ще могат да участват всички женски организации в региона, които имат интерес и желание да се включат в обмена на информация по въпросите на равнопоставеността и положението на жените, както и да изграждат нови партньорства помежду си.

 

И двата екипа са убедени, че с този проект се слага началото на една широкомащабна инициатива, която ще допринесе за укрепване на двустранното сътрудничество между женските неправителствени организации в процеса на присъединяване на България и Турция към Европейския съюз.

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2004 г.
Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Съдържание
Резюме на проекта
Първа фаза: София, 29 април – 2 май, 2004 година
Втора фаза: Анкара, 22-25 октомври 2004 година
Заключителен семинар на ИОО във Велинград
Разработки от проекта
Още по темата:
Новини от България
Българо-турски проект: Анкара, 22 - 25 октомври 2004 г.
Българо-турски проект: София, 29 април - 2 май 2004 г.

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА