* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАгенция за мониторинг на равнопоставеността на половетеРавни възможности на жените и мъжетеНационална програма за мониторинг на равните възможности на жените и мъжете

Национална програма за мониторинг на равните възможности на жените и мъжете
Мониторинг на процеса на присъединяване към ЕС, 2002 г.

 

През първата фаза на програмата (2001-2002 г.) бе публикуван първият доклад Мониторинг на процеса на присъединяване към ЕС: Равни възможности за жените и мъжете”. В него бе направена оценка на възможностите на жените и мъжете de jure и de facto в седем страни кандидатки за членство в Европейския съюз: България, Естония, Литва, Полша, Румъния, Чехия и Унгария. Правните норми, институциите и практиката в тези страни бяха анализирани от гледна точка на Директивите на Европейския съюз в областта на равното третиране на жените и мъжете. През 2001 г. бе анализирана степента на прилагане на директивите, свързани с равното заплащане, равните възможности при наемане на работа, защитата на бременни жени, кърмачки и млади майки, прехвърляне на тежестта на доказването при дискриминация, основана на пола, и недопускане на дискриминация по отношение на работещите на непълен работен ден, а през 2002 г. бе оценено и  прилагането на останалите директиви, свързани със самонаетите лица, родителския отпуск и социалноосигурителната защита

 

Методологията бе разработена от програмния директор със съдействието на работна група от експерти от Западна и Източна Европа въз основа на директивите и съдебната практика на ЕС. Членовете на работната група бяха натоварени със задачата да наблюдават изготвянето на докладите от мониторинга, които бяха възложени на експерти от всяка съответна страна. Към всяка директива бяха формулирани конкретни въпроси, засягащи основните аспекти от правна, концептуална и фактическа гледна точка. Изследването в отделните държави бе проведено от местни експерти в различните области: юристи, социолози, учени, активисти в областта на правата на жените от местни неправителствени организации, международни агенции и профсъюзни сдружения. По време на проекта във всяка от страните бяха организирани дискусии за обсъждане и критически анализ на предварителните доклади. Части от отправените критики бяха дискутирани с различни заинтересовани общности и представени на ЕК

 

Представените факти и заключения илюстрират начина, по който гражданските права на жените и равнопоставеността между половете се възприема в държавите кандидатки за членство в ЕС, които вече са предприели редица стъпки за прилагане на достиженията на правото чрез въвеждане на нови закони и ревизиране на съществуващото трудово законодателство. Общата оценка е,че процесът на присъединяване към ЕС играе положителна роля за повишаване на стандартите в обществената и социалната сфера, и по-специално в областта на равните възможности за жените и мъжете. Този процес обаче засяга трудовото законодателство и на-вече равното заплащане и равните възможности при наемането на работа, както и институции за защита на равнопоставеността между половете и въвеждането на специални закони в тази сфера. В някои закони са въведени и специални мерки за освобождаване на жертвите на дискриминация, основана на пола от задължението да представят доказателства, за ревизиране на разпоредбите, свързани с отпуските за отглеждане на дете, и за отмяна на някои законови текстове, които на теория имат за цел да защитят жените, а на практика са дискриминационни.

 

Критичните оценки, представени в докладите са валидни, независимо, че през юни 2002 г. Всички кандидатки са затворили глава 13 “Заетост и социална политика” в преговорите си за членство към ЕС. Тази глава бе затворена при определени условия от страна на ЕК, част от които засягат и равнопоставеността на половете. Изпълнението на тези условия трябва стректно да се наблюдава от Комисията, от Европейския парламент и от неправителствените организации в държавите.

 

Публикуваните през есента на 2002 г. доклади за всяка страна отразяват наличната информация към 15 юли 2002 г. и съдържат конкретни препоръки за гарантиране на безусловното прилагане на всички директиви. Очертани са определени области, които будят загриженост.  

 

Изготвянето на първия доклад за България бе координирано от Фондация „Европейски институт”, като в работната група бяха включени широк кръг от експерти от държавната администрация и неправителствения сектор. В доклада са направени основни констатации по отношение на разглежданите теми, както и препоръки, свързани с прилагането на отделните директиви.

 

Пълният доклад за всички страни, докладът за България, както и увод и  обобщение на английски език може да бъде намерен тук:

 

Introduction.pdf (93.33 Kb)

 

Overview.pdf (284.9 Kb)

 

Bulgaria.pdf (327.08 Kb)

 

BulgariaES.pdf (108.84 Kb)


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Равни възможности на жените и мъжете
Национална програма за мониторинг на равните възможности на жените и мъжете
Съдържание
За програмата
Мониторинг на процеса на присъединяване към ЕС, 2002 г.
Мониторинг на законодателството и практиката в новите страни-членки и кандидат-членките на ЕС, 2005 г.
Още по темата:
На фокус - 2005 г.
Полът ти има значение!

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА