* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2015 г.

Проект "Овластяване на полагащите дългосрочна грижа в семейството" (С грижа за грижа)
(ЦИПЖ)
За проекта

 Защо? Неформалната дългосрочна грижа за недееспособни възрастни или хора с увреждания в семейна среда затруднява, а често прави невъзможно съчетаването на професионалния и семейния живот, води до влошено здраве и социална изолация на онзи, който я полага. Полагащите грижи сами се превръщат в уязвима група, която е „невидима” за обществото.

Как? Целта на проекта е да подобри ресурсите на НПО за работа и застъпничество като овласти, активизира гражданското участие и предостави инструменти за справяне на хората, които предоставят неформална дългосрочна грижа в семейството.

Дейности по проекта:
Дейност 1: Обучение за фасилитатори на групи за самопомощ по метода "Диалог"
Дейност 2: Самооценка на потребностите на хората, които полагат дългосрочни грижи в семейството
Дейност 3: Провеждане на  сесии за самопомощ в три града
Дейност 4: Информационни събития

 

Повече информация за проекта и дейностите, вижте в нашата информационна брошура.

Къде?
В град София, Велико Търново и Карлово

Кой?
Дейностите се осъществяват от органицациите, партньори по проекта в град София, Велико Търново и Карлово: 
 

                      

     

 
 
Център за изследвания и политики за жените
гр. София - координатор
Тел. 02/ 981 04 73, 0895 767 911, 0888 269 262 
е-mail: cwsp@cwsp.bg, www.cwsp.bg 
 
      
Сдружение "Възможности"
гр. Велико Търново
тел.: 0888 791 381
е-mail:
jeni.s@abv.bg
 

 

 

 

СНЦ “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина”
гр. Карлово
тел.: 0335/ 93300
e-mail:
mgird@abv.bg, www.mgird.youthbg.net 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Проектът „Овластяване на  полагащите дългосрочна грижа в семейството"  (С грижа за грижа) № BG05/1081 се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.

 

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация "Център за изследвания и политики за жените" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Координационна среща и обучение за фасилитатори на групите за самопомощ
Срещи за самооценка на потребностите
Групи за самопомощ на полагащите грижи
Информационни събития
Обобщаващ доклад

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА