* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
Начало В БългарияГражданското общество

Неправителствени организации
(cwsp)

Над 100 неправителствени организации в България, ангажирани с проблемите на жените, определят облика на женското движение. Обединените усилия, координираната работа и консолидацията на неправителствените организации може да се види и в техните инициативи, създадените национални мрежи и организираните форуми.

 

Неправителствените организации в България, ангажирани с равнопоставеността на половете и проблемите на жените, имат значителни постижения в тази област и са сериозен фактор в процеса на популяризиране на принципа за равнопоставеност между мъжете и жените, повишаването на осведомеността на обществото, промяната на съществуващите модели и стереотипи, популяризирането на мерки за премахване на дискриминацията.

 

Броят и разнообразието на тези неправителствени организации показват решителността и готовността на неправителствения сектор да се справи със съществуващите проблеми и да разпространява знания по въпросите на равнопоставеността между жените и мъжете в българското общество, както и да работи за постигане на правилно разбиране на проблемите, свързани с равнопоставеността между половете от страна на институциите и гражданите.

 

Трябва да се отбележи, че дейността на тези организации се подкрепя от много международни донори, благодарение на които инициативите им станаха възможни. Мрежова женска програма на Институт “Отворено общество”, Програма "Проблеми на жените" на Институт "Отворено общество" - София, (а след 2002 година и нейния приемник Център за изследвания и политики за жените), Глобалния фонд за жените, Мама Кеш, Пакта за стабилност, Обединени холандски фондации и “ФАР” са само някои от донорите, които традиционно са свързани с въпросите за жените в България. През 2004 Фондация “Джендър проект в България” инициира още една донорска организация – Български фонд за жените, чиято цел е да подкрепя женските организации в страната.

 

Ролята на неправителствените организации може да бъде обобщена в следните направления:

 

1. Повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с равнопоставеността между жените и мъжете. Неправителствените организации организират редовно публични дискусии, лекции и обучителни семинари.

 

2. Участие в работни групи за изготвяне на проекти на закони в областта на равните възможности за жените и мъжете и лобиране за тяхното приемане. По такъв начин Фондация “Български център за джендър изследвания” и други НПО участваха в изработването на проекта и лобирането за приемане на Закона за защита срещу домашното насилие.

 

3. Участие в работата на държавните органи на управление – така например НПО участват в работата на Консултативната комисия за равни възможности на мъжете и жените и на неравнопоставените групи на пазара на труда към Министерството на труда и социалната политика, както и в Обществения съвет към Комисията за гражданско общество на Народното събрание.

 

4. Разпространение на информация, брошури, електронни и печатни материали чрез националните и местите медии по въпроси, свързани с равнопоставеността между жените и мъжете, и организиране на национални кампании в рамките на световни инициативи като: 1) 16-дневна кампания срещу насилието срещу жени, която се провежда ежегодно между 25 ноември и 10 декември. По време на кампанията, която се организира редовно в страната от 2000 г. насам много  НПО, работещи срещу насилието над жени разпространяват информационни материали в печатни и електронни медии); 2) Кампания “Бяла панделка”, организирана за пръв път в България от Фондация “Български център за джендър изследвания” през 2001 г. с финансовата подкрепа на Фондация “Отворено общество”. Символизира нетърпимостта към насилието и е насочена към привличане на мъже и младежи към тази кауза чрез разпространяване по време на кампанията на бели панделки, брошури и др);  3) Кампания за борба с рака на гърдата – провежда се ежегодно през месец октомври и е под патронажа на Първата дама и се организира от Международен женски клуб, София с активното участие на дами от дипломатическия корпус и български неправителствени организации, както и със съдействието на големи международни компании като Ейвън, Кока Кола, Макдоналдс и др.

 

5. Подкрепа на жертви на домашно насилие – правни консултации, психологическа и социална подкрепа и горещи телефонни линии и др.

 

6. Участие в национални и международни форуми и инициативи по проблемите на равенството между жените и мъжете, сътрудничество в международни проекти и програми със страните членки и кандидатки за ЕС и др.

 

7. Изготвяне и изпълнение на проекти в областта на равнопоставеността, включващи програми за обучения и консултиране. Прилагане на различни мерки, насочени към изключени и неравностойни групи, повишаване на пригодността за работа на определени групи и др.

 

8. Изследвания и проучвания на участието на жените в обществения и политически живот, анализи на политиките, ориентирани към равенството между жените и мъжете на пазара на труда.

 

9. Насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете и участието на жените в обществения живот, както и в процесите на вземане на решения.

 

Повечето неправителствени организации имат интернет страници, където публикуват актуална информация за своите дейности и проекти включително подготвените от тях различни анализи и доклади.

 

Най-голям форум на женските неправителствени организации в България е Националната годишна среща на НПО в България, ангажирани с проблемите на жените, в която вземат участие представители на НПО, на централната и местна власт, експерти и журналисти. От 1997 до 2003 г. Годишната среща се организираше от Програма “Проблеми на жените” на Фондация “Отворено общество” - София, а от 2004 г. – от нейния наследник Фондация “Център за изследвания и политики за жените”.

 

Повечето женски неправителствени организации в България членуват в четири неформални национални мрежи: 1) Национална мрежа за равни възможности, инициирана от Женски алианс за развитие през 2001 г., която обединява 72 организации от цялата страна; 2) Национална мрежа на организациите в помощ на жени, преживели насилие в България неформално обединение на около 24 организации, инициатори на която са Фондация “Асоциация Анимус” и Фондация “Център Надя” през 2000 г.; 3) В Българското женско лоби, създадено през 2003 г. като българска платформа към Европейското женско лоби, членуват 15 организации с координатор Фондация “Български център за джендър изследвания”; 4) Българска коалиция за равнопоставеност на двата пола – неформална група, която обединява представители на гражданското общество, институции, политически партии и медии, създадена по инициатива на Фондация “Джендър проект в България” през 2004 г.

 

Други организации, които работят активно са: Българска асоциация на университетските жени, София; Ресурсен център “Отворена врата, Велико Търново; Женска инициатива за здраве; Европейска мрежа на жените в полицията – България; Асоциация „Жени в науката”, София;  Българска Асоциация на Клубовете на жените в бизнеса и свободните професии; Клубовете на селските жени в България; Асоциация “Стъпка по стъпка”, Варна; Фондация ,,Джендър образование, изследвания и технологии”, София и много др.

 

Двата най-големи професионални съюза в България имат свои женски организации – “Обществен женски парламент – 21 век” на Конфедерация на независимите синдикати в България и Съюз на жените на Конфедерация на труда “Подкрепа”. Някои неправителствени организации са формации на или са тясно свързани с политически партии. Такива са национални организации с членска маса като Български женски съюз, Демократичен съюз на жените, Демократичен алианс на жените, Форум за женска солидарност, Национален граждански форум “Българка”, и др.

 

Много неправителствени организации предоставят услуги на пострадали жени и деца от домашно насилие и трафик: “Център Надя” – Русе; Център “Отворена врата” –  Плевен; Център “Мария” – Горна Оряховица; Женско дружество “Екатерина Каравелова” – Силистра; Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – София; Фондация “П.У.Л.С.” Перник; Център “Вела” – Враца; Фондация за грижи в общността “Дива” – Пловдив; Асоциация “Деметра” – Бургас;  SOS – семейства в риск”, Варна и др. 

 

Със здравни проблеми на жените са ангажирани Фондация “Женска инициатива за здраве” – София, Асоциация “Жени без остеопороза”  София, Национално сдружение на жените с онкологични заболявания, Българска асоциация за семейно планиране.  Проблемите на самотните родители и на деца без родители са във фокуса на редица организации като: Асоциация “Майчина любов” – София, Асоциация на самотни родители “Anima Matris”, Съюз на жените “Майки на децата ни” – Русе и др.

 

Многобройни  са и по-малките местни организации. В България също така развиват активна дейност и редица организации от различни етнически групи, в които жените са особено активни и придават специфичен облик на дейността: Арменско благотворително дружество “Парекордзаган” и Арменско благотворително дружество “ХОМ”; Български еврейски женски форум с клонове в цялата страна,  Женски съюз към Турски културен център “21 век” – София, Ромска женска независима организация “Лачши ромни” – София и много други.

 

В България активно работят и клонове на някои международни женски организации като “Зонта Интернешънъл”, както и е учреден Международен женски клуб, в който членуват пребиваващите в страната чужди гражданки.

 

С женска проблематика се занимават и много други неправителствени организации, главно в изпълнение на конкретни проекти или съвместни инициативи.

 

Женските неправителствени организации заемат важно място в обществения живот в България и имат сериозно влияние върху политиките и решенията в областта на равното третиране на жените и мъжете и проблемите на жените. Те имат изградени трайни отношения с органите на държавната власт, обществените организации и медиите. Натискът от страна на женските НПО, ангжирани с проблемите на жените, е един от факторите, променящи политиката на държавата в посока към осигуряване и гарантиране на по-висок статус на жените в обществения, икономическия и  политическия живот на страната.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Още по темата:
Гражданското общество
Неправителствени организации
Икономически и социален съвет на Репбулика България

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА