* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"

Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
За проекта

Главната цел на този проект на Център за изследвания и политики за жените,  финансиран от Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление в България и Румъния, е повишаване на приноса на гражданското общество при елиминирането на неравенството по пол в България чрез прилагането на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете* в публичните политики и програми. 

Интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете за равнопоставеност на половете (gender mainstreaming) е една от най-важните стратегии за постигане на равенство между половете. Приета от Четвъртата конференция на ООН за жените (Пекин, 1995), тя се утвърждава като стратегия на цялостното развитие. Това е един твърде различен подход за постигане на равнопоставеност, който се прилага в сътрудничество с всички социални актьори, ангажирани с борбата срещу бедността и социалното изключване в областта на заетостта, социалната защита, правосъдието, образованието, здравеопазването, обществените финанси, икономическата политика и т.н.

 

Законите, гарантиращи равнопоставеността могат да бъдат приложени и да имат практически ефект само чрез сериозна промяна по отношение на индивидуалните нагласи спрямо принципите за равните възможности, както и на съществуващите институции и обществото като цяло. Към настоящия момент в България прилагането на законодателството, свързано с интегрирания подход е затруднено поради липсата на подходящи институционални механизми и методи.

 

Ето защо, конкретните цели на проекта са свързани с развиването на капацитета на местните власти, професионалните съюзи, регионалните агенции за икономическа развитие и неправителствените организации по отношение на интегрирания подход и неговото приложение, чрез обмяна на опит с румънски партньор – Център за партньорство и равенство, Букурещ. Местни партньори на ЦИПЖ са Комисията за жените в местните власти на Националното сдружение на общините в Република България, Съюза на жените към Конфедерация на труда “Подкрепа”, Българската асоциация на регионалните агенции за развитие и местни неправителствени организации (БАРДА).

 

Проектът е насочен към повишаване на капацитета на вземащите решения на местно ниво по отношение прилагането и мониторирането на интегрирания подход в различни социални сектори. За постигането на тази цел бяха осъществени разнообразни дейности. Бе проведено социологическо проучване свързано с разбирането и прилагането на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете. Въз основа на получените данни и с помощта на разработените материали бяха обучени над 80 представители на партньорските организации. Материалите и ръководството, разработени от румънския партньор бяха адаптирани от експертите на ЦИПЖ, които също така подготвиха практически  упражнения, казуси и примери от българската действителност. ЦИПЖ разшири своя уебсайт с нова страница, която е своеобразен електронен ресурсен център по въпросите на интегрирания подход. В края на проекта бе проведена  Национална конференция за популяризиране на резултатите от проекта, както и на добри практики от ЕС. Непосредствено след конференцията се проведе Международна експертна среща за обмяна на опит, на която присъстваха експерти по интегрирания подход от Холандия и Италия, както и партньорски организации от Югоизточна Европа (Румъния, Сърбия, Македония).

 

Проектът бе осъществен между август 2004 и август 2005 година, като негов мениджър бе Татяна Кметова.

 

Повече за дейностите: проучване, обучения, интернет страница, конференция и международна експертна среща

 

   Тази страница е разработена по проект “ Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление.

 Изразените мнения са на Център за изследвания и политики за жените и не отразяват официалната позиция на Канадската агенция за международно развитие

*Работното заглавие на проекта е "Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и програми".

                       

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
За проекта
Партньори
График на обученията и Националната конференция
Прессъобщения
Още по темата:
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Основни дейности
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
Дефиниции
Методи
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Национална конференция и Международна експертна среща по равнопоставеност на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА