* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаЗаконодателство на Европейския съюзЗаконодателство и практики в страните-членки

Органи по равнопоставеност на половете и съдебна практика по казуси за дискриминация по признак пол в Естония, Швеция, Финландия и Норвегия
Финландия

Финландският Омбудсман е част от институционалния механизъм по равнопоставеност на половете на Финландия, който обхваща органи в законодателната, изпълнителната власт и независими органи.

 

В законодателната власт:

1. Комисия по заетост и равнопоставеност на Финландския парламент

2. Мрежа на жените парламентаристки

 

В изпълнителната власт:

1. Съветът по равнопоставеност на половете (1972 г.)  е постоянен орган, създаден с цел да осъществява сътрудничеството с неправителствения сектор. Функциите на съвета са свързани с насърчаването на равнопоставеността на половете във финландското общество. Той действа като активен обществен дискусионен форум и  по негова инициатива се провеждат дискусии за равнопоставеността на половете, в които се ангажират органите на изпълнителната, законодателната власт, местните власти, работодателски организации и други партньори. Съветът може да създава свои комисии и работни групи. Примери за такива са комисиите по проблемите на мъжете, изследванията за жените, образът на мъжа и жената в медиите.

 

2. Омбудсманът по равнопоставеността на половете (1986г.) Наблюдава спазването на Закона за равенството на жените и мъжете и в частност защитата от дискриминация по признак пол в обявите за работа.

  • Предприема инициативи, предоставя консултации и осигурява методическа помощ по прилагане на закона.
  • Предоставя информация за закона и неговото прилагане.
  • Наблюдава състоянието на равнопоставеността на жените и мъжете в различни сектори на обществото.

3. Звеното по равнопоставеност на половете (2001 г.) – разработва правителствената политика по равнопоставеност на половете и я координира в рамките на изпълнителната власт. Звеното следи за съответствието на националната политика по равнопоставеност на половете с политиката на  Европейския съюз, ООН, Съвета на Европа и Северния съвет на министрите.

 

Независим орган:

Бордът по равнопоставеността на половете е независим орган, чиито отговорности включват мониторинг на прилагането на законодателството по равнопоставеност на половете и контрол на изпълнението на задълженията на работодателите за изготвяне на планове по равнопоставеност на половете, съгласно финландското законодателство. Бордът може да дава становища по дела в съда, които са свързани с дискриминация по признак пол. Бордът може да налага глоби за нарушения на законодателството.  

 

Повече информация за институционалния механизъм по равнопоставеност на половете във  Финландия можете да намерите на:

http://www.tasa-arvo.fi/Resource.phx/tasa-arvo/english/index.htx

http://www.gender-equality.webinfo.lt/results/finland.htm

 

От 20 години във Финландия има законодателство по равнопоставеност на половете. До 1995 година финландското законодателство не регламентира възможността за прилагане на  насърчителни мерки. Едва след приемането на Финландия за член на ЕС, националното законодателство въвежда през 1995 г. задължителни квоти 40 - 60 % представителство на двата пола във всички назначаеми органи, които вземат решения.  Прилагането на квотите има значителен принос за равнопоставеността на половете във Финландия, въпреки че процесът на въвеждането им е труден и често възпрепятстван от различното тълкуване и прилагане на нормата. 

 

Друга мярка за постигане на равнопоставеност на половете  е въвеждането на задължение за разработване на план по равнопоставеност на половете от работодателите, при които работят 30 и повече служители. Това задължение се отнася за работодателите както в публичната, така и в частната сфера. В началото законодателството не е предвиждало санкции за неизпълнението на това задължение. Оказва се, обаче, че само 27-30 % от работодателите започват да изготвят такива планове. По тази причина през 2005 г. с промени в законодателството се въвеждат задължения за работодателите да изготвят съвместно с наетите лица ежегодно такъв план като той задължително трябва да се базира на предварителна оценка за състоянието на равнопоставеността на половете при процедурите за назначаване, организирането на обученията от работодателя и възможностите за съвместяване на професионалния и семейния живот, като се има предвид и  сегрегирането на пазара на труда. Въведени са и санкции за неизпълнение на задължението за изготвяне на план по равнопоставеност, които допринасят за повишаване на броя на работодателите, които изпълняват стриктно задължението си до 70 %.

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Законодателство на Европейския съюз
Първично законодателство
Вторично законодателство
Практика на Съда на ЕО
Доклади и изследвания
Законодателство и практики в страните-членки
Съдържание
Органи по равнопоставеността
Естония
Швеция
Финландия
Норвегия

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА