* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”

Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
Партньори

 Координатор на проекта                             

Служба на Омбудсмана по равните възможности (Литва): http://www.lygybe.lt/  

Омбудсманът по равните възможности следи за прилагането на Закона за равните възможности на жените и мъжете(1999 г.) и Закона за равното третиране (2005 г.), който забранява пряката и непряка дискриминация на основата на пол, възраст, сексуална ориентация, увреждане, раса, етническа принадлежност, религия и вяра. Омбудсманът по равните възможности може да разглежда жалби за дискриминация в областта на  предоставянето на обществени услуги, стоките и услугите, на работното място, от страна на образователните, академичните и научните институции, както и случаите на дискриминационни обяви и сексуален тормоз. Омбудсманът се ангажира и в редица дейности, насочени към насърчаване на равнопоставеността на половете и разнообразието.

 Партньори                                                        

Комисар по равнопоставеността на половете (Естония): http://www.svv.ee/

Комисарят по равнопоставеността на половете е независим и безпристрастен експерт, който следи за прилагането на Закона за равнопоставеност на половете и осъществява други функции, съгласно закона. В неговите правомощия е да изразява мнение по частни жалби за дискриминация, да анализира въздействието на законодателството върху жените и мъжете и техните позиции в обществото, както и да консултира правителството и местните власти по прилагането на Закона за равнопоставеност на половете, и да взема мерки за насърчаване на равнопоставеността на половете.  

Министерство на социалната сигурност и труда (Литва): http://www.socmin.lt/

Министерството е отговорно за провеждането на антидискриминационната политика в рамките на неговата компетентност в областта на социалните въпроси. Дейността на новата Дирекция за равните възможности и социалната интеграция се съсредоточава върху работа за хората с увреждания, групите в социален риск, социалната интеграция на чужденците, притежаващи удостоверение за постоянно пребиваване и координацията на всички дейности, свързани с прилагането на специалните мерки за постигане на равни възможности за жените и мъжете в рамките на компетентностите на министерството.

Център за напредък на равнопоставеността на половете (Литва): http://www.gap.lt/

Центърът за напредък на равнопоставеността на половете (ЦНРП), основан през юли 2003 г., продължава дейността на женската програма на Фонд „Отворено общество" - Литва, която съществува от 1997 г. до 2002 г. Центърът разширява дейността си с цел обединяване на усилията на правителствените и неправителствените организации, работещи в областта на равнопоставеността на половете в Литва. Главната цел на ЦНРП е да насърчава упражняването на равните права на жените и мъжете, укрепването на демокрацията в страната чрез мерки, които насърчават  равното представителство на интересите на жените и мъжете в процеса на вземане на решения.

Център за изследвания и политики за жените (България): http://www.cwsp.bg/  

Дейността на Центъра за изследвания и политики за жените (ЦИПЖ) е насочена към осъществяване на мониторинг на равнопоставеността на половете и положението на жените, закрила на човешките права на жените и насърчаване на участието им в политическия, социалния и икономическия живот и регионалното сътрудничество. От основаването си през 2003 г. организацията предоставя техническа помощ и консултантски услуги на женските неправителствени организации в България и публичната администрация на всички нива с цел повишаване на капацитета й за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете и участието й в разработването на политики по равнопоставеност на половете. От 2006 г. ЦИПЖ представлява близо 20 неправителствени организации и мрежи в България в Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет. ЦИПЖ провежда обучения по равнопоставеност на половете за различни целеви групи (младежи, професионални съюзи, местни власти, политически партии и т.н ) и поддържа най-богатия ресурсен център по равнопоставеност на половете в България: www.cwsp.bg.

  Местни власти, ангажирани в проекта:

В Литва:


В Естония:

В България:

 Обучители и фасилитатори:                         
  • Фредрик Лундквист, експерт по 3Р метод към Шведската асоциация на местните власти
  • Катарина Шмитц, експерт по бизнес управление, финансов мениджмънт и бюджетиране по пол, Институт по публичен мениджмънт, Стокхолм
  • Крес Ормалм, ескперт по местно развитие към Шведската асоциация на общините и регионите, Институт по публичен мениджмънт
  • Татяна Кметова, Магданела Делинешева, Роза Димова, експерти по равнопоставеност на половете в Център за изследвания и политики за жените

 

Проектът Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините (2006-2007 г.) се финансира и изпълнява в рамките на Програмата на общността по Общата рамкова стратегия за равнопоставеност на половете (2001-2005 г.). Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено нейните автори. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в нея.

Проектът е осъществен с частичната подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество", Швейцария.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
За проекта
Партньори
Обучение
3Р проучвания
Посещение с учебна цел в Швеция
Кръгли маси
Международна конференция

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА