* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2010 г. - 2012 г.Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”

Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
(ЦИПЖ)
Сборник

Център за изследвания и политики за жените подготви издаването на

Сборник с докладите от Академична конференция " Пол и преход 1938-1958" 

ЗА АВТОР(К)ИТЕ (по азбучен ред на първото име):

Ана Лулева
Магистър по история (1986, Софийски университет "Св. Климент Охридски"), доктор (1997), доцент (2003). Работи в  Института по етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН. Научните й интереси са в областта на всекидневната култура на социализма и постсоциализма, изследвания па пола, колективна памет, етнически общности, етнографски методи на изследвания.

Гергана Попова
Магистър по културология (1996, Софийски университет "Св. Климент Охридски"), доктор по „Теория и история на културата" (2006). Преподавателка в ЮЗУ „Неофит Рилски", катедра „Философски и политически науки". Научните й  интереси са в областта на изследванията на отношението власт - сексуалност, дисциплинарни и репресивни практики на социализма. 

Жоржета Назърска
Магистър по история (1993, Софийски университет "Св. Климент Охридски"), доктор по "Нова българска история" (1996), доцент по "История на България" (2007). Специализирала в САЩ, Унгария и Франция. Преподавателка по социокултурна история, история на религиите, история на жените и половете в Катедра „Културно-историческо наследство" при Университета по библиотекознание и информационни технологии, София. Изследва проблеми на етноконфесионалните общности, елитите, миграциите, расизма и ксенофобията.

Илияна Марчева
Магистър по история (1983, Софийски университет "Св. Климент Охридски"), доктор по "Нова българска история" (1990), доцент (2003). Ръководител на секция „История на България след Втората световна война" в Института за исторически изследвания - БАН. Автор на монографията „Тодор Живков - пътят към властта. Политика и икономика в България 1953-1964" (Софиа, 2001), както и колективната монография „История на българите от Освобождението (1878) до края на Студената война (1989)" (София, 2009). Има над 60 студии и статии в наши и чужди научни списания. Нейните научни области на интерес са социалната и стопанската, както и политическата история на България като част от Източния блок по време на Студената война, когато се осъществява социалистическият експеримент, включително историята на жената, на женското движение в България при осъществяване на еманциапцията при социализма и постсоциализма.

Йоана Павлова
Завършва социология през 2006 г. и продължава образованието си в магистърска програма "Социални изследвания на пола". Защитава магистърска теза на тема: "Влиянието на брака при формирането на Аза". Докторант в програма Gender Studies. Научните й интереси са в областа на семейството и по-специално ролята и мястото на жената в институцията на брака.

Катя Владимирова, УНСС
Доктор по икономика, професор в Университета за национално и световно стопанство. Преподавателската и изследователската й работа са в областта на пазара на труда и политиките по заетостта, управлението на човешките ресурси и икономиката на труда, икономическите реформи и социалните последици, социалната политика и европейската интеграция. Работи в и с организации от неправителствения сектор за отстояване на равенството на половете законодателно, политически и практически. Специализирала е по проблемите на феминизма и разделението по пол в сферата на труда и обществения живот във Франция. Асоцииран чуждестранен член е на лабораторията „ Джендър, мобилност и труд"  при Центъра за научни изследвания във Франция, чуждестранен кореспондент е на поредицата „ Джендър изследвания" в Париж. Участва в международни и национални проекти, свързани с въпросите на джендър и труд, съвместяването на професионалния и семейния живот.
 

Красимира Даскалова
Магистър по история (1981, Софийски университет "Св. Климент Охридски"), доктор (1992), доцент (1999) по история на културата във Философския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски". Специализирала в Германия, Унгария, САЩ, Япония, Великобритания, Норвегия. Научните й интереси са в областта на историята на книгоиздаването, историята на българската култура ХІХ-ХХ век, методологически проблеми на историята на жените и пола, социалната история на Югоизточна Европа като история на пола (ХІХ-ХХ век), история на женските движения и феминизмите (в Европа и Америка).

Кристен Годси, Колеж Боудин, САЩ

Кристина Попова, Югозападен университет "Н.Рилски"
Магистър по история (1976, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"), доктор (1987), доцент (1999) по история на България в катедра "Българска история и архивистика" в Югозападен университет "Неофит Рилски". Специализирала в Австрия и Германия. Публикациите и изследванията й са в областта на историята на социалната работа и история на детството и младостта.

Марияна Пискова
Магистър по история (1977, Софийски университет "Св. Климент Охридски"), доктор (1984), доцент (2000) по архивистика в катедра "Българска история и архивистика" в Югозападен университет "Неофит Рилски". Специализирала в Германия и Австрия.   Публикации и изследвания в областта на историята на аудиовизуалната памет и архиви, история на архивите, аудиовизуални архиви и документи, история на българските кино- и фотоархиви.

Милена Ангелова
Магистър по история (1999, Югозападен университет  „Н. Рилски"), доктор (2004) по история. Преподавателка в Правно-исторически факултет на ЮЗУ "Н. Рилски".  Специализирала в Австрия и Германия. Изследователсите й интереси са в областта на новата българска история - история на общественото здравеопазване и социалната работа, на политиките към селското пространство след Първата световна война, на политиките на паметта в комунистическа България.

Надя Велчева
Магистър по история (1973, Софийски университет "Св. Климент Охридски"), доктор (1978), доцент (1991). Работи в Института по етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Специализирала в Русия, Румъния и Гърция. Занимава се с проблемите на етничността, етнопсихологията, етносите в смесените региони, интеграционните процеси в техния живот и култура, културното наследство.

Нурие Муратова, Югозападен университет "Неофит Рилски"
Магистър по история (1996, Югозападен университет  „Н. Рилски"), доктор (2004) по история. Преподавателка в Правно-исторически факултет на ЮЗУ "Н. Рилски".  Специализирала в Полша. Научните й интереси са в областта на историята на жените, архиви на жени и малцинства, дигитализация на архиви, история и памет.

Петър Воденичаров
Доцент (2001), доктор, преподавател по социо и психолингвистика в Катедрата но български език на Югозападния университет „Неофит Рилски", Благоевград. Специализирал в Австрия, Дания, Норвегия, Хърватия. Научните му интереси са в областта на социолингвискиката, междукултурна комуникация, етнолингвискита,  пол -език-власт, полови идентичности.

Ралица Мухарска
 Преподавателка по американистика в Катедра "Англицистика и американистика" на Софийски университет "Св. Климент Охридски. Сред курсовете, преподавани от нея, са "Американска литература", "Културна история на САЩ," "Джендър, власт и общуване", "Наративи за бъдещето: научна фантастика". Основната и област на теоретични интереси е джендър теорията, особено куиър и камп като културни явления. Тя участва като съставителка, редакторка и преводачка на основополагащи феминистки текстове, издадени в България.

Ренета Рошкева
Магистър по история (1986, Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Работи като уредник в  Исторически музей, гр. Русе, отдел "История на България ХV-ХІХ век" (1992). Научните й интереси са в областта на проучването на историята на гр. Русе, междукултурните взаимоотношения, историята на жените.

Росица Рангелова
Доктор на икономическите науки, професор в Института за икономически изследвания - БАН и хоноруван преподавател в Университета за национално и световно стопанство и  Нов български университет - София. Специализирала е и е била гостуващ учен в университети в САЩ (1989 г.), Великобритания (1993 г.), Холандия ( 1994 г.), Ирландия (1997 г.) и Унгария (2001 г.). Научните й интереси са в областта на международните икономически сравнения, измерване на икономическия растеж и факторите на растежа - човешки капитал, разходи за научна и изследователска дейност, а също на стареене на населението, миграцията и нейните икономически последици за изпращащата страна, джендър проблеми и политики.

Светла Балуцова, Нов Български Университет

Яна Янчева
Завършила е „Икономическа социология" в УНСС, има магистърска степен по антропология от СУ „Климент Охридски", предстои й дипломиране по специалност „Етнология" в Нов Български Университет. Докторант в Института по етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН. Интересите й са в областта на проучванията на социализма.

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2010 г. - 2012 г.
Проект "Диалог"
Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Съдържание
За проекта
Партньори
Транснационални срещи
Академична конференция
Сборник
Допълнителни ресурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА