* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиГодишна срещаСофия 2005

Презентации от Седмата годишна среща
Национален съвет за равнопоставеност на половете и план за действие.

Център за изследвания и политики за жените благодари за предоставения материал на г-жа Лили Абаджиева.

 

 

 

 

 

Състояние на равнопоставеността на жените и  мъжете в България

Лили Абаджиева, началник на Сектор “Равни възможности на жените и мъжете” към Министерство на труда и социалната политика и секретар на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

 

В България освен постигнатия напредък с хармонизирането на националното законодателство с правото на Европейския съюз по отношение на равнопоставеността на жените и мъжете са поставени и основите на национална структура за разработване и прилагане на политиката за равенство.

 

1. Създаден е Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерскиа съвет (НСР) през месец ноември 2004 г. Съветът е постояннодействащ орган с консултативни функции. Високият ранг на членовете на съвета, които са заместник министри, ръководители на агенции и представители на социалните партньори, е гаранция за ефективността на неговата работа. В ролята на наблюдатели и експерти могат да бъдат канени неправителствени организации, работещи по въпросите на равнопоставеността на половете.

 

Съветът е активен обществен форум за дискусии в сферата на политиката по равнопоставеност и повишаването на равенството между половете чрез предприемане на различни инициативи, обсъждане и приемане на решения.

 

2. В Министерството на труда и социалната политика от началото на 2004 г. е създаден Сектор "Равни възможности на жените и мъжете", който е секретариат на Националния съвет. Задълженията му са да координира действията на другите министерства и ведомства за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете. Към задълженията на сектора спадат също и задачи, свързани със съгласуването и хармонизирането на политиката по равнопоставеност в съответствие със законодателството на Европейския съюз за равенство на половете и с международния опит в тази област.

 

3. Определени са фокусни точки, отговорни за равнопоставеността на жените и мъжете и координатори в държавните институции и ведомства от началото на 2005 г. от членовете на НСР. Те подготвят и осъществяват политиката по равнопоставеност в съответната област. Такива фокусни точки вече са избрани в някои местни администрации.

 

4. Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г. се изпълнява от началото на годината. Планът е инструмент за прилагане на държавната политика по равнопоставеност във всички сфери на социалния, икономически и политически живот.

 

5. Равнопоставеността на жените и мъжете се насърчава чрез изпълнение на Стратегията по заетостта (2004-2010). Инструмент за изпълнение на Стратегията са ежгодните Национални планове за действие по заетостта, които включват прокти за повишаване н икономическата активност на жените, разширяването на подкрепата за жените предприемачи и др. По проект на Министерството на труда и социалната политика тези служители са обучени за разработване и прилагане на политика за равенство на половете.

 

6.  Разработена е система от т.н. джендър мейнстрийминг индикатори, чрез които да се отчита въздействито на всяка политика върху положенито на жените и мъжете за вземане на решения за предприемане на действия за промяна или отмяна на решения. Системата ще се унифицира с тази на страните от Европейския съюз.

 

7. През 2006 г. предстои в изпълнение на Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2006 г. да се разработи Стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2007-2010), която да отразява съответствието на джендър политиката на България, вече страна член на ЕС, със стандартите на Европейския съюз.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Годишна среща
София 2007
София 2006
София 2005
София 2004
Съдържание
Преглед на изпълнението на Пекинската платформа за действие
Преглед на Целите на хилядолетието и националния доклад за изпълнението им
Национален съвет за равнопоставеност на половете и план за действие.
Равни възможности на жените и мъжете
Доклад на Европейско женско лоби: Преглед на изпълнението на Пекинската платформа за действие
Насърчаване участието на жените в политиката и във взимането на решения
Кръгла маса
Дискусия с участниците в Прегледа на изпълнението на Пекинската платформа за действие
Още по темата:
София 2005
Седма годишна среща
Материали от Седмата годишна среща
Снимки от Седмата годишна среща

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА