* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
Начало В БългарияПолитики за равни възможности

Политики за равни възможности

Държавната политика за равни възможности на половете е в сферата на отговорност и компетентност на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) от 2000 г.

 

Понастоящем за организирането, разработването и координирането на държавната политика за равнопоставеност на половете в тези области отговаря отдел „Равни възможности” към Дирекция "Демографска политика, социални инвестиции и равни възможности".

 

Координацията и сътрудничеството между органите на изпълнителната власт и неправителствените организации се осъществява от консултативния Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете. Той разработва националната политика по равнопоставеността на жените и мъжете като  се отделя специално внимание на включването на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете при разработването на политики във всички области. Държавната политика гарантира превенцията и премахването на дискриминацията по пол, равен достъп до пазара на труда и икономическите дейности, подходящи мерки за съвместяване на професионалния и семейния живот. Образованието и здравеопазването, особено репродуктивното здраве, са области, на които се отделя специално внимание, както и на борбата срещу домашното насилие и трафика на хора.

 

Актуализирането на приоритетите на министерствата в съответствие с основните приоритети на Правителството, се определят в годишните Национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (от 2005 г. насам). Те са насочени към цялото общество и насърчават равнопоставеността на половете в процесите на вземане на решения, повишаване на осведомеността на обществото и преодоляване на съществуващите стереотипи за ролите на жените и мъжете.

 

Мерките на държавата, насочени към постигане равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда се включват в Националните планове за действие по заетостта (от 2001 г.), които се изработват от Министерството на труда и социалната политика и се приемат от Министерски съвет. В тях има обособен раздел за насърчаване на равните възможности за жените и мъжете. В този смисъл, Националният план за действие по заетостта дава израз на държавната политика, която въвежда няколко последователни и специални мерки за поощряване участието на жените на трудовия пазар, за съчетаване на служебните и семейните им задължения. Създадената през 2003 г. Консултативна комисия за равните възможности на жените и мъжете и на неравнопоставените групи на пазара на труда към министъра на труда и социалната политика, консултира МТСП при разработването на  тези политики.

 

Въпреки значителния напредък, който е постигнат за създаването на условия и гарантирането на равни възможности за жените и мъже, все още липсва национална стратегия по отношение равнопоставеността на жените и мъжете. Наложително е да се разработи отделна Национална стратегия за равнопоставеността между жените и мъжете. Тази стратегия трябва да включва координирането на работата на държавните органи по равнопоставеността между половете, да регламентира начина на разпределение на техните функции, приемането на ново законодателство и създаването на съответните институции, както и осигуряването на тяхното финансиране. Липсата на стратегия се отразява негативно върху всички елементи на механизма за равнопоставеността и води до слаба координация на държавните органи, които се занимават с проблемите на равнопоставеността, недостатъчно ясно разбиране на разпределението на функциите между тях и забавяне на създаването на институциите, предвидени от законодателството.

 

Последна актуализация: 22.02.2007 г.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Политики за равни възможности
Политики на пазара на труда
Преглед на Националните планове по равнопоставеността
Национални програми за превенция и борба с насилието над жени

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА