* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Дейности по проекта
Кръгла маса в София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 24 юни в София се проведе кръгла маса, представяща проекта в България. Целта на кръглата маса е също да се споделят резултатите и добрия опит на партньорите с местната общност и да се инициира дискусия по темата ца менторството за жени предприемачки като възможна форма за самонаемане на жените и увеличаване на броя и качеството им на участие в икономическия живо, чрез разработването на менторски обучителни програми и материали.

 

В кръглата маса взеха участие от: Искра Пехливанова, координатор на проекта за Асоциация ЦИПЖ – Братислава; Обучители: Божена Волкова и Зузана Карликова, менторки на „Топ център”, Братислава; Джерен Исат, координатор за КАДЕР, Анкара,  Зухал Арназ-Татароглу и Гюл Ердост – Фондация „Съвременни жени и младежи”, Анкара; Магданела Делинешена, ЦИПЖ – София, координатор на проекта; Татяна Кметова, Роза Димова, Наталия Пискова, ЦИПЖ, Мариана Драганова, социолог, Българска академия на науките, Александра Влайкович, стажант в ЦИПЖ; Димитрина Тодорова и Милена Дачева, БАРДА; Мариана Печеян, президент на Клуба на жените предприемачи и мениджъри; Ирина Йорданова, директор програми на ЕС, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Елена Кръстенова, Фондация за развитие на предприемачеството.

 

Програма на визитата включваще кръгла маса и посещение на магазин „Тен сенсис”.

 

Г-жа Татяна Кметова, изпълнителен директор на ЦИПЖ бе модератор на кръглата маса. Тя откри срещата и представи участниците от България. На кръглата маса са събрани жени от различни организации, които работят за насърчаването на женското предприемачество и се фокусират върху различни целеви групи – от училище до жени в неравностойно положение. След това г-ца Джерен Исат и г-жа Божена Волкова представиха гостите от Турция и Словакия.

 

Г-жа Магданела Делинешева, координатор на проекта, представи дейностите на Фондация „Център за изследвания и политики за жените” – София, и нейната програма за жените в икономиката, която основно е фокусирана върху провеждането на изследвания, проучвания и анализи (Социално-икономическа инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените, 2004; Жените и мъжете в пенсионната система в България, 2004; Българските работодатели и жените в труда, 2004; Анализ по пол на предприятие, 2005), както и предоставяне на обучение на жени в предприемачество )проведено с Асоциация „Интегра-БДС” през 2004 г. в 4 големи и 4 малки общини в страната, включващо и редовни консултации за стартиране и управление на свой собствен бизнес през периода на развитие чрез придобиване на специфични бизнес умения,  проучване на потребностите от допълнително обучение на целевите групи и създаване на мрежа от женски бизнес клубове за подкрепа.)

 

Специално внимание бе отделено на проекта: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: Менторство за жени предприемачки”(финансиран по подпрограма „Партньорства за познание”  на програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия) в рамките на който се провежда кръглата маса. Партньорите по проекта – Фондация „Център за изследвания и политики за жените” – София, Асоциация „Център за изследвания и политики за жените”– Братислава и Асоциация за подкрепа и обучение на жени, кандидатиращи се за изборни длъжности (КАДЕР) – Анкара, поканиха като обучаваща и съответно обучавани организации Топ център”, Братислава, Фондация „Съвременни жени и младежи”, Анкара, и Българската асоциация на агенциите за регионално развитие.

 

Г-жа Мариана Драганова, д-р на науките, от Института по социология на Българска академия на науките, представи доклада с резултатите от проведеното допитване сред жени предприемачки. Допитването беше проведено чрез метода на „случайно отзовалите се” с въпросник като инструмент за събиране на информация, подготвен въз основа на предложенията и с одобрението на ЦИПЖ, София. Тъй като общо 45 жени върнаха попълнени въпросници, събраните данни и анализът им не могат да се считат за представителни за всички жени предпримачки, и съответно събраните данни са валидни само за изследваната съвкупност. Основната цел на допитването е да се получи по-подробна информация за проблемите, които срещат жените предприемачки в своята работа, техните мнения относно различните възможности за партньорство и развиване на менторски обучителни програми и практики. С допитването се проучи доколко жените със собствен бизнес имат познания за менторството като подход в бизнес обучението както и каква е нагласата им към менторството като инструмент в бизнес обучението. Специално ударение бе поставено върху мнението на жените относно техните нужди от обучение в предприемачество и какви форми на обучение трябва да се използват, включително и тяхната нагласа спрямо менторството като подход в обучението. В тази връзка те отговориха доколко жените предприемачки имат желание да си партнират и да споделят своя опит и познания с други жени относно различни проблеми на жените предпримачки. (Повече: results_enquiry_bg.pdf (268.45 Kb))

 

Въз основа на допитването бяха направени няколко важни извода: (i) жените предприемачки са отворени за получаването на нови знания, умения и опит чрез продължаващо обучение; (ii) менторството като алтернативна форма на обучение за жени в бизнеса и неговите предимства не са познават от жените предприемачки; (iii) някои жени имат желание и се чувстват подготвени да бъдат обучени за менторки чрез нови форми на обучение на жени в бизнеса, по-специално чрез Интернет и обучение на работното място; (iv) жените предприемачки не подкрепят мнението, че в областта на бизнеса съществува дискриминация по пол, макар да посочват семейните задължения и грижите за децата като основни причини за трудностите и най-голямата тежест за тяхната работа;  (v)  бизнес профилът на участвали в допитването жени показва, че бизнесът им е в традиционните отрасли като търговия и услуги.

 

След това г-жа Божена Волкова от „Топ център” сподели своя личен опит при стартирането на своя бизнес след промените в бивша Чехословакия през 1989 г.  тя съумява да използва натрупания си опит като стюардеса, говореща няколко чужди езика и изучавала туризъм и протокол, и основава своя туристическа агенция с подкрепата на своето семейство. Впоследствие, по съвсем естествен начин като отговор на търсенето на пазара, нейната фирма започва да се занимава с организиране на събития като конгреси, изложби, международни панаири и зр. За тази цел, тя има нужда от квалифициран персонал и започва първоначално да предоставя обучение на жени в такива умения, а по-късно и в предприемачество. Тя членува в „Топ център” от неговото основаване и е една от менторките, които работят по програмите му.

 

Другата представителка на „Топ център” – г-жа Зузана Карликова, сподели своя опит като менторка и една от основателките на менторската програма на центъра. Бизнесът на г-жа Карликова е в сферата на туризма – тя е собственик на хотел. Тя подробно разказа как е организиран менторският процес в „Топ център”. На първо място, тя посочи голямото значение на обявите в медиите – с оглед намирането на най-подходящите кандидатки за ментроки и наставлявани от една страна, и от друга, за широкото популяризиране на идеята сред  обществеността. След събирането на кандидатките бъдещите менторки избират своите наставлявани и се срещат, за да се запознаят и да споделят своите очаквания. След това менторката и наставляваната/ите – тъй като една менторка може да има повече от една наставлявана – уточняват графика за редовните си срещи. По време на срещите се обсъждат конкретни въпроси, т.е. менторствотосе осъществява чрез дискусия на проблемите. Менторката отговаря на въпроси и дава съвети, но крайното решение се взема от наставляваната. Всъщност, този процес е полезен не само за наставляваната.

 

Участниците помолиха г-жа Карликова да сподели някой конкретен пример от опита си като менторка. Тя е имала наставлявана, работеща в в същата сфера на бизнеса (което обаче не е редовна практика). Наставляваната предприемачка започва строителство на хотел в друг град и по време на менторството те имат редовни разговори по телефона. Сроред г-жа Карликова този опит е бил много полезен и за самата нея, тъй като тя е получила по-добър поглед и към собствения си бизнес. Та се е почувствала възнаградена от успехите на своята наставлявана, както и от добрите взаимоотношения, изградени между тях. Така менторът намира нови възможности и за себе си. В заключение г-жа Карликова изрази мнението си, че менторските програми могат да бъдат полезни както за жени, които стартират своя бизнес, така и за вече установени предприемачки, които желаят да разширят и доразвият подобни взаимоотношение, в това число и на международно равнище.

 

Г-ца Джерен Исат представи турския партньор по проекта – Асоциацията за подкрепа и обучение на жени, кандидатиращи се за изборни длъжности (КА-ДЕР) – Анкара
. Тя наблегна на добрата партньорство, с Фондация „Съвременни жени и младежи” – Анкара, и бъдещите възможности за разширяване на съвместните дейности въз основа на опита на проекта.

 

 Г-жа Зухал Арназ-Татароглу представи накратко  Фондация „Съвременни жени и младежи” – Анкара, която работи като Център на местната общност в квартал Мамак, който е един от най-големите и бедни квартали на Анкара, където равнището на безработица за жените достига почти до 100%. Най-важната дейност на организацията винаги е била овластяването на жените чрез обучение, започващо от дори с курсове за основна грамотност. Г-жа Зухал Арназ-Татароглу представи един от успешните проекти на организацията, наречен „Жените за жените” (януари 2004 – октомври 2006), финансиран по Програма Матра на холандското Министерство на външните работи. По проекта е създадена Трудова борса за жени в бедния квартал Мамак в Анкара. Ообучени са общо 500 жени, които ще обучават още 150 жени годишно. Повечето жени в проекта са получили техническо обучение и след това трудовите консултанти им помагат да си намерят работа. Някои от обучените жени отказват да започнат работа, тъй като смятат, че заплатата е много ниска и не покрива дневните разходи за храна и път, както и високата цена на гледането на децата – в района има само три безплатни детски градини, които не са достатъчни за живеещите там. Фондацията продължава обучението с курсове по предприемачество. Идеята е,  всички жени, които започват собствен бизнес трябва да могат да наемат пет жени през следващите две години.

 

Участниците зададоха въпроси на г-жа Арназ-Татароглу дали има жени, които са стартирали свой бизнес след обученията. Тя разказа, че вече 20 жени имат свой бизнес и са отворили 3 ресторанта с традиционна храна, шивашко ателие за дрехи голям размер, ателие за плетени изделия, ателие за мозайки, агенция недвижими имоти, детска градина, пералня, фабрика за вафли.

 

Г-жа Мариана Печеян, президент на Клуба на жените предприемачи и мениджъри сподели своя опит в бизнеса и Бизнес дама за 2000 година е една от основателките и вдъхновителки на Клуба. Той е основан преди 3 години и вече около 60 жени вземат редовно участие в неговите дейности. Тя изрази желанието на Клуба да разширява своите контакти със сродни организации в чужбина и интереса да се създадат по-тесни контакти с бизнес дамите от „Топ център”. (повече)

 

Г-жа Димитрина Тодорова от БАРДА говори за партньорството на организацията си с ЦИПЖ и важността за БАРДА на включването й като обучавана организация в настоящия проект във връзка с бъдещото използване на менторството като подход при обучението на жени в предприемачество. Той е възможност за членовете на БАРДА да разширят познанията си относно менторството като подход в обучението на жени в предприемачество чрез своята мрежа. Тя също така подчерта и необходимостта от включването на менторството въз основа  модела и опита на словашките партньори от „Топ център” и потвърди готовността на БАРДА да се включи чрез своите членове – агенциите за регионално развитие в прилагане на тази програма като последваща дейност от този проект.

 

Преди закриването на дискусията г-жа Искра Пехливанова още веднъж подчерта значението на подобен обмен на добри практики за всички партньорски организации, както и за поканените в партньорството за познание обучавани организации. Г-жа Карликова предложи, че с използването на нови технологии и онлайн форми на обучение, менторството може да премине границите и да се постигнат успехи. Партньорите от Словакия от „Топ център” са готови да бъдат менторки на жени от България и Турция. Партньорите решиха да търсят нови възможности за продължаване на това партньорство чрез различни съвместни дейности.

 

След кръглата маса гостите бяха поканени да посетят магазина „Тен сенсис” (англ. Десет чувства), където към групата се присъединиха и г-жа Сюзан Чакър от Турския културно-информационен център и г-ца Даря Иванова, доброволка към ЦИПЖ. Магазинът „Тен сенсис” е създаден от Асоциация „Интегра” в сътрудничество с „Каунтърпарт – България”. И двете организации имат партньорски отношения с ЦИПЖ и са участвали в съвместни инициативи. Гостите бяха посрещнати от персонала на „Интегра” по програмата – г-жа Десислава Чалъмова и г-н Петър Петров, които говориха за концепцията на Феър Трейд (англ. справедлива търговия), как тя се въвежда в България и търговската марка „Тен сенсис”. (повече)

 

Всички срещи бяха оценени много високо от участниците, тъй като им дадоха възможност да обсъдят и да обменят своя опит и да търсят нови начини за подкрепа и насърчаване на участието на жените в бизнеса. Различният опит и експертиза на участниците и техните организации е от особена стойност за проекта, тъй като даде възможност за подход от различен ъгъл и за иновативни начини за създаване на партньорства и по-нататъшното развитие на вече съществуващите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тази страница е разработена по проект „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”, финансиран по програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия.

 

Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Център за изследвания и политики за жените и не отразява становища на Европейската комисия или на Националната агенция „Сократ”.

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
Дейностите по проекта включват
Обзор на практиките в обучението на жени в предприемачество
Е-форум
Посещение за обмяна на опит в „Топ център”, Братислава
Кръгла маса в София
Кръгла маси в Анкара
Още по темата:
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки
Женското лице на успеха

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА