* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”

Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
Обучение

Дейностите по проекта са насочени към повишаване на чувствителността към въпросите на пола в политиките на местните администрации както и на капацитета на българските общини за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете чрез Метода 2Р и бюджетирането по пол.

В България, както и в другите две партньорски страни, бяха обучени общински служители и съветници, които преминаха поредица от 4 семинари, насочени както към запознаване с политиката за равнопоставеност на половете в обществения живот, така и към придобиване на практически умения за прилагането на инструментите на интегрирания подход в дейността на общината.

 

 Семинар 1: Велико Търново, 30 март - 1 април 2007 

 

Обучителната програма включваше основни понятия, свързани с равнопоставеността на половете (пол и социален пол, роли на половете, стереотипи), правната рамка за равно третиране и недопускане на дискриминация в България и ЕС, инструменти на ООН, институционален механизъм за равнопоставеност на половете както и основни методи на интергрирания подход.

Друг акцент в обучението бяха аспектите на пола в европейската политика за местно развитие. По време на обучението бяха обсъдени няколко основни документа, представляващи ангажиментите на организациите на местни власти за равнопоставеност на половете - Европейската харта за равнопоставеност на жените и мъжете на местно ниво на Съвета на европейските общини и региони (2006 г.), която доразвива принципите в Световната декларация за жените в местното самоуправление (1998) на Международния съюз на местните власти; Декларацията за борба с трафика на хора (2006) на Конгреса на местните и регионални власти, както и примери за добри практики от Швеция, Шотландия, Канада. Бе подчертана и работата на Комисията по участие на жените в местното самоуправление на Националното сдружение на общините в Република България за повишаване на осведомеността по въпросите на пола и подобряване представителството на жените в местното самоуправление.

В първия семинар взеха участие 16 представители на общински съвети и администрации - 11 жени и 5 мъже. Впоследствие бе организирано и допълнително обучение със същата програма за общинските съветници от София, което се състоя на 5 април и в него взеха участие 4 съветника - 3 жени и 1 мъж.

 

 Семинар 2: София, 20-21 април 2007                               

 

Фокусът на втория семинар бе върху метода 3Р, който бе представен от лектора Фредрик Лундквист, експерт по равнопоставеност на половете към Шведската асоциация на общините и регионите. На севинара присъстваха 17 участници, от които 8 мъже.

Какво представлява Методът 3Р?

Различни са начините, по които може да се започне да се работи за равнопоставеност на половете. Един от тях е методът 3Р, който е разработен в Швеция с цел прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете и който се използва за провеждане на проучвания за положението на жените и мъжете в различни сфери на живота.

Методът 3Р дава възможност да се направи преглед на общинските политики за възможно наличие на дискриминационни практики. При  този метод количественото проучване на първите две „Р" - репрезентативността и ресурсите - формира основата на третото „Р" - реалността - което представлява качествен компонент. С помощта на това лесно за осъществяване проучване и анализ може да се сложи началото на конкретни местни дискусии по равнопоставеността, въз основа на действително извършената работа.

Логиката зад метода 3Р е, че много често ние вземаме решения или стартираме някакви дейности, които спомагат да се поддържа неравнопоставеността между жените и мъжете. Това може да се дължи на факта, че нашите представи за жените и мъжете се основават на стереотипи или са остарели, или защото смятаме, че административната или политическата област са неутрални към пола. Този метод е много популярен на общинско ниво в скандинавските страни и е доказал своята голяма ефективност. Той се ползва успешно и в други страни, тъй като е сравнително лесен за прилагане.

Представи опита на шведските общини в областта на равнопоставеността на половете. Той предостави знания и практически умения за използване на метода 3Р като помогна на участниците да подберат теми за своите 3Р проучвания на местно ниво и да получат насоки за бъдещата си работа. Семинарът също така способства за повишаване на чувствителността на участниците към проблематиката на равнопоставеността на половете като ги мотивира с помощта на практически и рационални доводи за необходимостта от прилагане на интегрирания подход.

Повече за добри практики при използване на 3Р метода в Швеция: Active_work_BG.pdf (468.16 Kb)

С помощта на лектора и фасилитаторите от ЦИПЖ по време на работните сесии участниците се разделиха на три основни групи въз основа своя избор на проблематика, която да бъде изследвана с помощта на метода 3Р.

  • достъп до общинските/училищни спортни съоръжения за жените и мъжете, ммомичетата и момчетата;
  • нагласите на студенти мъже и жени (от специалности педагогика, психология, социални дейности, филологии, музика и изкуства) )към работа с деца и желанието им за провеждане на стаж в детските градини;   
  • нагласите на гражданите към проявите на вандализъм срещу паметниците на културата, които биха могли да доведат до ограничаване на достъпа до обществени пространства за жените.

Участниците бяха насърчени да поддържат връзка с експертите на ЦИПЖ и Фредрик Лундквист за допълнителни консултации по проучванията.Повече информация за резултатите от проучванията.

 

  Семинар 3: София, 28-29 май 2007                              

 

Третият семинар бе посветен на бюджетирането по пол - концепция, принципи и инструменти за анализ на бюджета по пол, както и опита на Швеция и другите Северни страни в бюджетирането по пол на общинско ниво. Лекторката Катарина Шмитц е изпълнителен директор на Института по публичен мениджмънт в Стокхолм и работи като консултант от над 10 години в областта на равнопоставеността на половете, доброто управление и бюджетирането по пол. Понастоящем тя работи Северния съвет на министрите по интегриране на перспективата на пола в бюджетните процеси на Северните страни.

Специален акцент бе поставен върху аргументацията по отношение необходимостта от интегриране на перспективата на пола в бюджетния процес. Участниците също така имаха практически задачи за изграждане на умения и насърчаване на дискусии. В семинара се включиха 17 участници, от които 8 мъже. 

 

 Семинар 4: Пловдив, 8 - 10 юли 2007                           

 
 

Целта на последния семинар бе да се завършат 3Р проучванията, осъществени от участниците по време на обучителния процес. Участниците представиха своите резултати и анализи. Бе обсъдена необходимостта от допълнителни данни за окончателното приключване на проучванията или тяхното разширяване. В работата на семинара се включиха 18 участници, от които 8 мъже. Повече за проучванията.

 Медийно отразяване                                                           

Семинарите във Велико Търново, София и Пловдив бяха широко отразени от местните и националните медии. Преди всяко събитие бе изпращано прессъобщение до медиите за информиране на обществеността. По време на първия и последния семинар бяха организирани пресконференции, както и интервюта с местните медии.

Като цяло всички семинари и проектът бяха отразени и в националните медии - "24 часа", БТА, информационните агенции "Фокус" и "Актуално", Дарик Радио, Военния телевизионен канал, както и от голям брой местни медии - три ежедневника, пет кабелни телевизии, две кабелни общински радиа.

Семинарът в Пловдив съвпадна с годишната среща на общините, организирана от Националното сдружение на общините в Република България и тази възможност бе използвана за разпространяване на информация за проекта, осъществено с любезното съдействие на НСОРБ.

 
 

Проектът Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините (2006-2007 г.) се финансира и изпълнява в рамките на Програмата на общността по Общата рамкова стратегия за равнопоставеност на половете (2001-2005 г.). Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено нейните автори. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в нея.

Проектът е осъществен с частичната подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество", Швейцария.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
За проекта
Партньори
Обучение
3Р проучвания
Посещение с учебна цел в Швеция
Кръгли маси
Международна конференция

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА