* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”

Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
Кръгли маси

В рамките на проекта бяха организирани три дискусионни кръгли маси за разпространение на резултатите в други общини и сред повече заинтересовани лица както и сред представители на централната власт, отговорни за политиката по равнопоставеност на половете. Целта на кръглите маси бе популяризирането на иновативния „ноу-хау" опит на трите общини, повишаване чувствителността на местната общност и предизвикване на дебат за нуждата от политики за равнопоставеност на половете на ниво местна власт в България.

Дневният ред на всички кръгли маси включваше презентации на целите на проекта и резултатите от проведените 3Р проучвания в трите общини. В него бе отделено особено място на необходимостта от работа по равнопоставеност на половете и представянето на примери за конкретни действия, които могат да бъдат предприети за осигуряване на равно третиране и равни възможности за жените и мъжете в живота на местно ниво.

Участниците в кръглите маси бяха запознати с целите, партньорите и дейностите на проекта във въвеждаща презентация. Ролята на местната власт бе объсдена в отделна презентация, която имаше акцент върху Пътната карта за равнопоставеност на жените и мъжете (2006-2010), Принципът на равнопоставеност на половете в новите програми на ЕСФ (2007-2013), Европейската харта за равнопоставеност на жените и мъжете в живота на местно ниво, разработена и популяризирана от Съвета на Европейските общини и региони и неговите партньори. Тази презентация бе насочена към по-широката аудитория на крлъглите маси, с цел запознаването й с основните ценности, проритети, мерки и инструменти на ЕС и европейските местни и регионални власти по отношение равнопоставеността на половете. В презентацията също така бяха представени редица добри практики от ЕС и България както и конкретни механизми и инструменти за гарантиране на равнопоставеността на половете на местно ниво.

Основните презентации представиха резултатите от проведените 3Р микропроучвания в трите общини в България. Те изследват съществуващи неравенства по пол в различни области като спорт и образование, образователен и възпитателен процес в детските градини, услуги за пенсионерите и хората с увреждания, сигурност на градската среда и подобряване на туристическите услуги, анализ на проектни предложения. Проучванията са насочени главно към установяване доколко мъжете и жените, момичетата и момчетата имат равен достъп и равни възможности при използването на общинските ресурси, както и какви са съществуващите или потенциалните рискове, пречки и заплахи. (Повече за 3Р проучванията)

Участниците в проекта също споделиха своите наблюдения от посещението с учебна цел в Швеция и особено впечатленията си от срещата с учителите и децата в детска градина "The Miller" и посещението в Община Фагерста. (Повече)

Всички кръгли маси завършиха с дискусии за местните измерения на въпросите на равнопоставеността и неравенството. Предложенията от общинските служители, направени в техните Планове за действие в проучванията, бяха приети позитивно от заинтересованите лица. Дискусиите бяха фокусирани върху конкретните измерения на равнопоставеността/неравенството между половете, нуждата от политики за равнопоставеността на местно ниво и какво могат да правят общините, за да ги насърчават. Във всяка от участващите общини бяха разгледани специфични проблеми и възможните им решения.

В рамките на проекта бяха организирани три дискусионни кръгли маси за разпространение на резултатите в други общини и сред повече заинтересовани лица както и сред представители на централната власт, отговорни за политиката по равнопоставеност на половете. Целта на кръглите маси бе популяризирането на иновативния „ноу-хау" опит на трите общини, повишаване чувствителността на местната общност и предизвикване на дебат за нуждата от политики за равнопоставеност на половете на ниво местна власт в България.

Дневният ред на всички кръгли маси включваше презентации на целите на проекта и резултатите от проведените 3Р проучвания в трите общини. В него бе отделено особено място на необходимостта от работа по равнопоставеност на половете и представянето на примери за конкретни действия, които могат да бъдат предприети за осигуряване на равно третиране и равни възможности за жените и мъжете в живота на местно ниво.

Участниците в кръглите маси бяха запознати с целите, партньорите и дейностите на проекта във въвеждаща презентация. Ролята на местната власт бе объсдена в отделна презентация, която имаше акцент върху Пътната карта за равнопоставеност на жените и мъжете (2006-2010), Принципът на равнопоставеност на половете в новите програми на ЕСФ (2007-2013), Европейската харта за равнопоставеност на жените и мъжете в живота на местно ниво, разработена и популяризирана от Съвета на Европейските общини и региони и неговите партньори. Тази презентация бе насочена към по-широката аудитория на крлъглите маси, с цел запознаването й с основните ценности, проритети, мерки и инструменти на ЕС и европейските местни и регионални власти по отношение равнопоставеността на половете. В презентацията също така бяха представени редица добри практики от ЕС и България както и конкретни механизми и инструменти за гарантиране на равнопоставеността на половете на местно ниво.

Основните презентации представиха резултатите от проведените 3Р микропроучвания в трите общини в България. Те изследват съществуващи неравенства по пол в различни области като спорт и образование, образователен и възпитателен процес в детските градини, услуги за пенсионерите и хората с увреждания, сигурност на градската среда и подобряване на туристическите услуги, анализ на проектни предложения. Проучванията са насочени главно към установяване доколко мъжете и жените, момичетата и момчетата имат равен достъп и равни възможности при използването на общинските ресурси, както и какви са съществуващите или потенциалните рискове, пречки и заплахи. (Повече за 3Р проучванията)

Участниците в проекта също споделиха своите наблюдения от посещението с учебна цел в Швеция и особено впечатленията си от срещата с учителите и децата в детска градина "The Miller" и посещението в Община Фагерста. (Повече)

Всички кръгли маси завършиха с дискусии за местните измерения на въпросите на равнопоставеността и неравенството. Предложенията от общинските служители, направени в техните Планове за действие в проучванията, бяха приети позитивно от заинтересованите лица. Дискусиите бяха фокусирани върху конкретните измерения на равнопоставеността/неравенството между половете, нуждата от политики за равнопоставеността на местно ниво и какво могат да правят общините, за да ги насърчават. Във всяка от участващите общини бяха разгледани специфични проблеми и възможните им решения.

  

 Кръгла маса в Пловдив - 24 септември 2007 г.

 

Кръглата ма са в Пловдив се проведе на 24 септември 2007 г. и в нея взеха участие 45 представители на общински и регионални администрации, местни неправителствени организации и образователни институции. Дискусията бе съсредоточена върху 3Р проучването за нагласите на студенти жени и мъже да работят с малки деца. Предложените мерки в Плана за действие бяха приети много добре от участниците, които споделиха, че идеята да се насърчават завършващите студенти да проведат част от своя стаж в детска градина би била много ползотворна както за децата и техните родители, така и за общинските детски градини и за самите студенти. Това би дало възможност на децата да контактуват повече с млади хора - мъже и жени. От друга страна, възможността на децата да общуват с преподаватели мъже и да наблюдават мъжки ролеви модел на поведение би спомогнала за разчупване на установения модел, при който в детските градини преподават изключително жени.

 

 

 Кръгла маса в София - 14 ноември 2007 г.

Кръглата маса в София бе проведена на 14 ноември 2007 г. в Радисън САС Хотел. В нея взеха участие 63 представители на общински структури - администрация и други структури, предоставящи услуги, общински съветници (новоизбрани), представители на централната администрация, политически партии, спортни организации и институции, неправителствени организации, включително асоциации на общини, образователни институции - детски градини, училища и университети, медии.

Дискусията главно бе акцентирана върху проблемите на общинските училища, свързани със спортните им съоръжения  и измерението на пола в слабото участие на учениците в класните и извънкласни спортни дейности. Данните от проучването, направено в едно репрезентативно столично училище ясно показват, че с нарастването на възрастта се наблюдава тревожна тенденция на намаляване броя на учениците, и особено на момичетата, както в класните, така и в извънкласните форми на работа. В резултата на дискусията бе предложено в София да бъдат стартирани съвместни инициативи за равнопоставеност на половете между Общината и ЦИПЖ. Предложенията включват създаване на неформален женски клуб на известни жени в професиите си, които да дискутират различни въпроси, свързани с развитието на града, разработването и популяризирането сред обществеността на план за равнопоставеност на половете, системно обучение на общински служители по въпросите на равнопоставеността на половете и др.

 

 Кръгла маса във Велико Търново - 20 декември 2007 г.

Кръглата маса във Велико Търново се проведе на 20 декември 2007 г. и бе заключителното събитие по проекта. В нея участваха представители на общинска и регионална администрации, общински съветници, политически партии, местни неправителствени организации, асоциации на общини, образователни институции - детски градини, училища и университета, медии. Дневният ред на кръглата маса бе в рамките на предишните две събития в Пловдив и София, но тук акцентът на дискусията бе върху подобряването на услугите по грижите за децата чрез въвеждане на чувствителен към пола подход на обучение. Мненията и коментарите на участващите в дискусията директори на детски градини бяха изключително полезни за общинските служители, ангажирани с идеята. Директорите също така заявиха своя интерес и готовност да работят по темата.

 

Проектът Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините (2006-2007 г.) се финансира и изпълнява в рамките на Програмата на общността по Общата рамкова стратегия за равнопоставеност на половете (2001-2005 г.). Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено нейните автори. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в нея.

Проектът е осъществен с частичната подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество", Швейцария.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
За проекта
Партньори
Обучение
3Р проучвания
Посещение с учебна цел в Швеция
Кръгли маси
Международна конференция

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА