* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроекти

Проекти 2017-2019

Проект "Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с полагането на грижи "
30-04-2017
Проект "Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с полагането на грижи " - JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9249 се изпълнява от април 2017 до септември 2019 в Австрия, България, Германия, Италия, Литва и Словения. Цели на проекта: *Идентифицир...
още

Проект EQUAL SPACE (ПРОСТРАНСТВО НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА)
01-10-2017
ПРОЕКТЪТ EQUAL SPACE (ПРОСТРАНСТВО НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА), подкрепен от Програма ERASMUS+ на ЕС, цели чрез разработване на иновативни подходи за обучители в местната общност да привлече и включи жени от мигрантски и малцинствени общности в различни форми ...
още

Проект "Духовни и делови пътища на Европейска София"
15-05-2019
От 1 март до 31 юли 2019 г. Фондация "Център за изследвания и политики за жените" (ЦИПЖ) изпълнява проекта "ДУХОВНИ И ДЕЛОВИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПЕЙСКА СОФИЯ" с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019. Целева група на проекта са предста...
още

Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"

Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция
20-05-2004
Целта на проекта е да се насърчи активното гражданското участие в процеса на присъединяване към ЕС в България и Турция. Предвижда се и създаването на двустранна мрежа на женски НПО в двете страни за съвместни инициативи в областта на равните възможности. ...
още

Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”

Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
02-08-2011
Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола" № 2009-1-DE2-GRU06-001820 6, финансиран по програма "Грюндтвиг", Партньрства за познание бе изпълняван от септември 2009 г. до юли 2011 г. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Чрез ...
още

Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”

Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
24-04-2007
През 2007 г. и 2008 г. в три български общини бяха осъществени първите стъпки по прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming) на местно ниво в България. Столична община и общините Велико Търново и Пловдив к...
още

Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"

Обучение за членовете на АДО
19-01-2006
ЦИПЖ поддържа традиционно добри връзки с местните власти и различни техни организации, като редовно инициира или участва в разнообразни дейности, насочени към повишаване осведомеността на общинските администрации и общинските съвети по въпросите на равноп...
още

Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки
13-04-2006
Център за изследвания и политики за жените стартира този съвместен проект, финансиран по подпрограма „Партньорства за познание” на програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия, който обхваща периода от 1 август 2005 г. до 31 юли 2006 г., с две пар...
още

Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"

Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции
05-04-2006
На 4 април 2006 г. в Столична община се проведе кръгла маса на тема: „Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции”, организирана от Фондация „Психологическа подкрепа” и Център за изследвания и политики за жени...
още

Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.

Семинар "Зависимите членове на семействата в ЕС:чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?"
02-11-2009
Конфедерацията на семейните организации в Европейския съюз (COFACE) организира съвместно с един от българските си членове - Фондация „Център за изследвания и политики за жените" - международен семинар на тема „ЗАВИСИМИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТ...
още

Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Дейности по проекта
16-05-2006
*Създаване на е-мейл група на партньорите, която да осигурява постоянен обмен и разпространение на информация както и вземането на решения, свързани с управлението на проекта; Е-мейл групата е дейност, която продължава през целия проект и осигурява посто...
още

Проекти 2016 г.

Проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността"
01-08-2016
ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА Е да допринесе за усъвършенстване на прилагането на политиките за равнопоставеност на половете в столицата чрез пилотна инициатива, взаимствана от опита на държавите членки на ЕС, за създаване на форум на НПО, ангажирани с проблемите на р...
още

Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Женското лице на успеха
14-09-2006
Много успели днес жени са били подкрепяни чрез менторските програми на „Топ център”, Братислава. Създаден през 2001 г. и воден от ентусиазма и идеите на президентката си Елвира Хадимова, „Топ център” бързо става част живота на много жени, които искат да с...
още

Проекти 2016 г.

Проект CARVE - Компаниите срещу насилието, основано на пола
01-04-2015
ЗАЩО БИЗНЕСЪТ Е ЗАСЕГНАТ И ТРЯБВА ДА УЧАСТВА? Насилието, основано на пола (в голямата си част насилие над жени), е социален проблем, който засяга цялото общество. Бизнесът не прави изключение, защото насилието засяга професионалния живот, производително...
още

Проект "CSO Wins: Изграждане на капацитет в южния средиземноморския регион за отворен диалог в обществото и мониторинг на политиките за жените "
12-12-2016
В рамките на проекта Център за изследвания и политики за жените ще партнира с Hiwar Center for Youth and Women's Empowerment, Палестина, който ще проведе кампания за насърчаване участието на жените в политиката и избирателния процес на местно ниво. ...
още

Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"

Участие на жените в местните власти – обучение на жени, кандидатки в избори
29-12-2007
През май и юни 2007 г. екипът на ЦИПЖ проведе предварителни консултации с женските съюзи на основните политически партии, в резултат, на които установи, че не са предвидени специализирани обучения от партиите, с цел включване на повече жени в кандидатскит...
още

Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения

Кръгла маса "Участието на жените в политиката и вземането на решения"
28-11-2005
В зала “Александър” на хотел “Радисън САС”, София, се състоя кръгла маса на тема: “Участието на жените в политиката и взимането на решения”, посветена на 10-годишнината от приемането на Пекинската декларация и платформа за действие за равнопоставеност на ...
още

Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"

Жени – Наука – Югоизточна Европа. Насърчаване на жените в науката в Югоизточна Европа в контекста на Европейската интеграция
27-01-2005
21 и 22 октомври 2004 г., София голям размер Целта на конференцията бе да улесни обмяната на добри практики в осъществяването на национални инициативи, на програми и политики за положението на жените учени, както и да ускори интеграцията на страните к...
още

Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ

Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
17-03-2008
През 2006 г. Центърът за изследвания и политики за жените, бе поканен да участва със свои лектори в поредица семинари в рамките на проект "Насърчаване участието на жените в политическия живот на България", който се реализира от Либералния политологичен ин...
още

Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения

Материали и презентации от кръглата маса
30-11-2005
Модератор: Румяна Коларова 09:30 – 09:45 Откриване Нийл Буне, постоянен координатор на ООН в България 09:45 – 10:00 Пекинската платформа за действие и Целите на хилядолетието за участието на жените в политиката и вземането на решения Тат...
още
  123  


Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА