* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАкадемична конференцияПол и преход - 2006

Резюмета на докладите и кратки биографични справки на участниците
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа

гл. ас. д-р Силвия Цветанска

СУ “Св. Кл. Охридски”

 

В доклада се разглеждат често срещани стереотипи при възприемането на жените и тяхното влияние при реализирането на работните взаимоотношения в помагащите професии. Дискутира се зависимостта между пола и изграждащите се модели на общуване между социалния работник (консултант, терапевт) и клиента. Представят се и резултати от емпирично проучване сред студенти – бъдещи социални работници – за отношението им към доминиращите стереотипи при възприемането на жените в професионална среда.

 

 

 

 

 

Професионална биография

 

Доктор по педагогика и магистър по психология, преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски” - ФП, Катедра “Социална работа”. Научните й интереси и изследвания са в областта на социалната работа с групи, образованието и организационното поведение. Има практически опит в приложната психология, по-специално в провеждането на тренинги за развитие на социални умения. Преподавани лекционни курсове за студенти по социални дейности в бакалавърска и магистърска степен: Комуникативни и поведенчески стратегии, Социална работа с групи, Професионална квалификация и преквалификация и Обучение на персонала. Лектор в Института по публична администрация и европейска интеграция. Експерт по проекти на неправителствени организации в областта на социалната работа. Автор на две монографии, две учебни помагала и над 30 студии и статии в областта на образованието, обучението на възрастни и социалната работа, сред които: „Институции и субекти на пазара на труда” (2004) – в съавторство, „Предизвикателства в педагогическото общуване” (2006), „Разрешаване на конфликти: стратегии и подходи – учебно помагало” (2006), „От несигурност към благополучие – социално-педагогически идеи за работа  с деца в риск” (2005) – в съавторство.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Академична конференция
Пол и преход - 2006
Съдържание
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”
Икономическа трансформация – социални политики – пол
Работа, семейство, пол в периода на преход
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса
Още по темата:
Пол и преход - 2006
Национална конференция "Пол и преход"
Обява за Национална конференция „Пол и преход”
На фокус - 2006 г.
Академичната общност за равнопоставеността на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА