* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАкадемична конференцияПол и преход - 2006

Резюмета на докладите и кратки биографични справки на участниците
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд

ст.н.с. д-р Алла Кирова

Икономически институт на БАН

 

Докладът е посветен на джендър оценка на степента на равнопоставеност при разпределението на различни дейности в домакинството/семейството, отнасящи се към три основни окрупнени сфери на неплатения труд – домакинска работа, обгрижване на зависимите членове на семейството и домашна икономика. Въз основа на анализ на информацията от бюджета на времето и други публикации на НСИ и на резултатите от социологическите проучвания в тази област се оценява реалното участие на жените и мъжете в различни типове неплатени семейни дейности, задължения и отговорности, както и съответните промени в нагласите и в семейния живот през периода на преход. Доказва се преобладаващата неравнопоставеност на жените и необходимостта от засиленото внимание на държавата към проблема за стимулиране на справедлива за двата пола “семейна инфраструктура”. Поставя се въпросът за общественото признание и икономическата оценка на неплатения труд.

 

  

Професионална биография

 

Алла Кирова е старши научен сътрудник в Икономическия институт на БАН, секция “Макроикономика”, направление “Социална политика” от 1982 г. Завършва висше образование в Московския държавен университет ”М. Ломоносов”. Има научна степен “доктор по икономика” от 1988 г. Доцент е в УНСС към катедра “Социално-икономически теории”, както и в съвместна магистратура на Икономическия институт на БАН и Великотърновския университет “Св.Св. Кирил и Методи”. Има над 50 публикации, в т.ч. 7 монографии. Участвала е в редица научно-изследователски и приложни проекти, финансирани от български държавни и неправителствени институции и от международни програми, както и като експерт към МТСП при разработване на социалното законодателство и политика.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Академична конференция
Пол и преход - 2006
Съдържание
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”
Икономическа трансформация – социални политики – пол
Работа, семейство, пол в периода на преход
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса
Още по темата:
Пол и преход - 2006
Национална конференция "Пол и преход"
Обява за Национална конференция „Пол и преход”
На фокус - 2006 г.
Академичната общност за равнопоставеността на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА